User Registration

or Cancel
Ora: 5:29

Direcţia Educaţie

 

Numele , prenumele

Funcţia  ocupată

Telefon serviciu

 
 

Moroşan  Radion

Şef Direcţia  educaţie

2 21 62

 

 

 

Regulamentul Direcţiei Educaţie

 

I. Dispoziţii generale

1.             Regulamentul intern este un act juridic, care reglementează raporturile de muncă ale tuturor salatiaţilor Direcţiei Educaţie, contribuie la creşterea productivităţii muncii şi la întărirea discipllinei muncii. Îndeplinirea cerinţelor Regulamentului sînt obligatorii pentru toţi angajaţii. Prezentul Regulament se aduce la cunoştinţa Aparatului DE şi tuturor angajaţilor.     

2.              Activitatea DE se bazează pe respectarea Prevederilor Codului Muncii al Republicii Moldova, Convenţiei Colective (nivel de ramură), Legii Învăţămîntului, Constituţiei Republicii Moldova, alte acte Legislative şi normative ale Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova, inclusiv cu modificările ulterioare şi deciziilor Consiliului raional Anenii Noi.   

 

II. Angajarea şi concedierea

1.             Angajarea salariaţilor DE se face în modul stabilit de lege. La angajare în funcţie angajatorul este în drept să ceară de la persoana angajată următoarele documente: * Carnetul de muncă * Diploma de studii; * Buletinul de identitate; * Curriculum Vitae; * Certificat medical; * Documente de evidenţă militară (după caz); * Actul de căsătorie(după caz); * Certificat de grad didactic; * Certificate de la cursuri de perfecţionare, recalificare.

2.             Contractul individual de muncă se încheie în baza negocierilor dintre salariat şi Şeful DE, în două exemplare, se semnează de către părţi, aplicîndu-i-se parafa DE, se înregistrează în catalogul de evidenţă a contractelor individuale de muncă. Un exemplar se păstrează la DE, al doilea - la salariat

3.             .Angajarea, demisia, concediera se legalizează prin ordinul Şefului DE. În ordin se indică numărul acestuia, data angajării, funcţia, termenul de probă (după caz). Ordinul de angajare, demisie, concediere se sduce la cunoştinţă salariatului sub semnătură în termen de cinci zile lucrătoare de la data emiterii lui

4.             Specialiştii DE sînt funcţionari publici, cu exepţia personalului de deservire a instituţiei şi angajaţilor Centrului Metodic. Serviciul de Asistenţă Psihopedagogică

5.             La angajarea în funcţie, angajatorul îl face cunoscut pe salariat cu : * Regulamentul Intern al instituţiei respective ; * Atribuţiile funcţionale, anexate la contractul individual de muncă; * Condiţiile de muncă; * Retribuirea muncii; * Tehnica securităţii şi igiena muncii . Regulamentul intern se aduce la cunoştinţă salariatului sub semnătură şi produce efecte juridice pentru salariat de la data familiarizării lui cu acesta.

6.             Pentru toţi salariaţii care au lucrat mai mult de 5(cinci) zile şi nu dispun de carnet de muncă, li se întocmeşte carnet de muncă model- nou, în care se efectuează înscrierile necesare.

7.             Transferarea la o altă muncă în cadrul unităţii, se face cu acordul salariatului, în corespundere cu prevederile legislaţiei în vigoare.

8.             Desfacerea Contractului individual de muncă se poate efectua la iniţiativa ambelor părţi,în condiţiile prevăzute de lege. Salariaţii DE au dreptul să desfacă contractul individual de muncă, urmînd să anunţe, în scris, administraţia cu 14 zile calendaristice înainte. În cazul acceptării cererii salariatului de a fi concediat din iniţiativă proprie, administraţia desface contractul individual de muncă în termenul stabilit de legislaţia în vigoare. Desfacerea contractului individual de muncă se face în baza ordinului Şefului DE . Carnetul de muncă se eliberează salariatului în ziua concedierii sub semnătură în registrul de evidenţă a circulaţiei carnetelor de muncă. Ziua încetării contractului individual de muncă se consideră ultima zi de aflare a acestuia la seviciu.

 

III. Obligaţiile salariatului

Salariatul este obligat:

Ø   Să-şi îndeplinească conştiincios atribuţiile funcţiei, prevăzute de contractul individual, să  respecte disciplina muncii, să îndeplinească la timp şi calitativ obligaţiile de serviciu, ordinele şi  dispoziţiile administraţiei, utilizînd în acest scop integral programul de lucru.

Ø   Să se călăuzească în executarea atribuţiilor de Legislaţia în vigoare, să fie obiectiv şi imparţial, să nu dea dovadă de tergiversări şi birocratism.

Ø   Să-şi perfecteze permanent calificarea personală.

Ø   Să respecte cu stricteţe prezentul Regulament.

Ø   Să manifeste atitudine gospodărească faţă de bunurile şi mijloacele aflate în gestiunea DE.

Ø   Să respecte cu stricteţe normele şi regulile de protecţie, igienă şi securitate a muncii.

Ø    

IV. Obligaţiile angajatorului

  Angajatorul este obligat:

Ø   Să organizeze corect şi eficient munca salariaţilor, ca fiecare să activeze conform specialităţii şi calificării, la timp să i se aducă la cunoştinţă sarcinile stabilite şi obligaţiile funcţionale.

Ø   Să asigure corectitudinea calculării şi efectuării în termenii stabiliţi a remunerării muncii.

Ø   Să respecte întocmai cadrul juridic, privind munca salariaţilor.

Ø   Să supravegheze şi să controleze respectarea de către salariaţi a obligaţiilor dumnealor.

Ø   Să contribuie la crearea unei atmosfere de creaţie prin neadmiterea discriminării pe motive religioase, naţionale, avere, sex ş.a în rîndul colectivului de muncă şi să sprigine iniţiativa salariaţilor.

Ø   Să asigure condiţii de muncă sănătoase şi inofensive pentru toţi salariaţii.   

Ø    

V. Organizarea activităţii Direcţiei Educaţie

1.             Repartizarea timpului de muncă în cadrul săptămînii constituie 8 ore pe zi, timp de 5(cinci) zile, cu două zile de repaus. Regimul de lucru: Începutul activităţii - 8.00 ; Pauza de masă - 12.00 - 13.00 ; Sfîrşitul lucrului - 17.00 ;

2.              Regimul de muncă poate fi modificat de către Şeful DE, prin ordin, la iniţiativa specialiştilor , a direcţiilor instituţiilor de învăţămînt preuniversitar , primar, complementar (extraşcolar) şi preşcolar teritorial. Despre intenţia modificării regimului de muncă se aduce la cunoştinţa administraţiei cu trei zile înainte.

3.              Locul de muncă al specialiştilor principali, secretarului, contabilităţii, a Centrului metodic se consideră sediul acestora. În baza planului de lucru, se vor efectua controale în instituţiile din subordinea DE. În conformitate cu l egislaţia se permite angajarea, prin cumul. Părăsirea locului de muncă de către salariaţii DE se admite numai cu motivarea întemeiată conform legislaţiei.       Salariatul care nu respectă regimul de muncă poate fi pedepsit în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare. Detaşarea şi deplasarea în interes de serviciu a angajaţilor se face în baza ordinului individual sau al ordinului comun, autorizat de Şeful DE, ce permite deplasarea în teritoriu , şi se înscrie în registrul de evidenţă a deplasărilor, înregistat în modul stabilit în secţia resurse umane.

4.             Zile de sărbătoare nelucrătoare, stabilite de Codul Muncii al Republicii Moldova sînt:

  * 1 ianuarie - Anul Nou; * 7-8 ianuarie - Crăciunul (Naşterea Domnului);

  * 8 martie - Ziua Internaţională a femeii; * Prima şi a doua zi de Paşti - conform calendarului bisericesc;

  * Ziua de luni la o săptămînă după Paşti - Paştele Blajinilor;

  * 1 mai - Ziua internaţională a solidarităţii oamenilor muncii;

  * 9mai - Ziua Victoriei şi a comemorării eroilor căzuţi pentru independenţa Patriei;

  * 27 August - Ziua Independenţei;

  * 31 August - Sărbătoarea „Limba noastră”;

  * Ziua sfîntului în al cărui nume e sfinţită biserica satului - Hramul satului. Durata zilei de muncă în ajunul sărbătorilor se reduce cu o oră pentru toţi salariaţii.

5.             Problemele curente privind activitatea DE se examinează în cadrul şedinţelor operative.

6.             În conformitate cu Legea privitor la petiţionare , administraţia DE acordă audienţă în sfera sa de competenţă. Audienţa se efectuează de Şeful DE şi şeful adjunct şi se înregistrează în registrul de evidenţă a audienţelor. Rezultatul soluţionării petiţiilor se aduce la cunoştinţa petiţionarilor în scris sub semnătura Şefului Direcţiei sau al persoanei care-l înlocuieşte.

VI. Concediile

1.             Angajaţilor li se acordă concediu de odihnă anual plătit cu durata prevăzută de Legislaţie (Codul Muncii al Republicii  g Moldova şi Convenţia Colectivă -nivel de ramură – 2011-2015). Dacă vechimea în funcţie public depăşeşte 5, 10, 15  ani, concediul de odihnă plătit se măreşte respectiv cu 3,5,7 zile calendaristice (Legea Republicii Moldova nr. 158 -  XVI din 04.07.2008 “Cu privire la funcţia public şi statutul funcţionarului public”). Concediul pentru primul an de   muncă se acordă salariaţilor după expirarea a şase luni de activitate în unitatea respectivă.

2.             Programarea concediilor de odihnă anuale pentru anul următor se face de specialistul resurse umane , de comun  acord cu reprezentanţii salariaţilor, cu cel puţin 2 săptămîni înainte de sfîrşitul fiecărui an calendaristic, se semnează de Şeful Direcţiei şi se aduce la cunoştinţă salariaţilor sub semnătură.

3.             Este interzis neacordarea concediului de odihnă anual în curs de doi ani la rînd. Salariaţii au dreptul la un concediu suplimentar neplătit cu durata de pînă la 60 zile calendaristice, cu acordul Şefului Direcţiei. În afara concediului anual plătit, salariaţii vor beneficia de zile de concediu   remunerat în cazul unor evenimente deosebite, inclusiv:

* căsătoria salariatului sau a unui copil - 3(trei) zile;    

* naşterea sau înfierea unui copil - 2(două) zile;

* decesul soţului (soţiei),părinţilor, buneilor, fraţilor, surorilor, - 3(trei) zile, iar în cazul necesităţii deplasării peste 300 km.- 5(cinci) zile;

* jubileul salariatului (40, 50, 60, 70, ani etc.), precum şi atingerea vîrstei de pensionare - 1(una) zi;

* părinţilor care au copii în clasele I şi a II-a - prima zi la începutul anului şcolar, 1(una) zi.                             

4.             Părinţii care au copii pînă la vîrsta de 14 ani (copii invalizi - pînă la 16-şaisprezece ani ) vor beneficia, la cerere, de  concediu în perioada solicitată.

 

VII . Retribuirea Muncii

1.             Retribuirea muncii trebuie să asigure salariaţilor condiţii materiale pentru exercitarea independentă a atribuţiilor funcţionale, să încurajeze spiritul de iniţiativă. Salariul include salariul de bază (salariul funcţiei), salariul suplimentar (adaosuri şi sporuri ) şi alte plăţi de stimulare şi compensare. Cuantumul salariului de funcţie e stabilit conform Reţelei tarifare unice, în raport cu responsabilitatea şi complexitatea atribuţiilor funcţionarului.                        

2.             Salariul va fi plătit nu mai tîrziu de data de 10 a lunii curente.

            

VIII . Disciplina Muncii

1.             Salariaţii sînt obligaţi să muncească cinstit şi conştiincios, să respecte disciplina muncii.

2.             Pentru exercitarea exemplară a atribuţiilor, spirit activ şi spirit de iniţiativă, muncă îndelungată şi ireproşabilă şi   pentru alte realizări în muncă, administraţia este în drept să aplice următoarele încurajări : * mulţumire; * acordarea unei premii; * menţionarea cu diplomă de onoare.

3.             Pentru merite deosebite în muncă, salariaţii sînt propuşi spre a fi distinşi cu decoraţii de stat, titluri onorifice. Pentru încălcarea disciplinei de muncă, îndeplinirea nesatisfăcătoare a atribuţiilor funcţionale, comiterea unor    infracţiuni etc., angajatorul este în drept să aplice sancţiuni disciplinare, in conformitate cu prevederile Codului  Muncii şi altor acte Legislative. Pînă la aplicarea sancţiunii disciplinare, salariatul trebuie să depună o explicaţie în scris referitoare la încălcările comise, Refuzul de a da explicaţii, se consemnează într-un proces-verbal. Pentru o abatere poate fi aplicată o singură sancţiune disciplinară. Conform explicaţiei, se întocmeşte ordinul cu privire la aplicarea sancţiunii disciplinare respective. Ordinul respectiv se aduce la cunoştinţă titularului în termenii prevăzuţi de legislaţia în vigoare sub semnătură .            

 

IX. Direcţia Educaţie

1. Principii generale

1.             Direcţia Educaţie reprezintă o structură specializată de învăţămîntului în cadrul Consiliului raional.                                     

2.              Direcţia Educaţie îşi desfăşoară activitatea în temeiul Legii Învăţămîntului, Legii privind administraţia publică locală şi altor acte normative,ordinelor, dispoziţiilor şi instrucţiunilor emise de Ministerul Educaţiei şi deciziilor administraţiei raionale.                                

3.             Direcţia Educaţie este subordonată Ministerului Educaţiei în plan administrativ şi ştiinţifico - didactic şi consiliului raional - în problemele asigurării financiare şi materiale.

4.              Direcţia Educaţie îşi desfăşoară activitatea în baza Regulamentului propriu, elaborat în conformitate cu Regulamentul - tip, coordonat cu Consiliul Raional şi aprobat de Ministerul Educaţiei.

5.             Direcţia Educaţie are statut de persoană juridică , dispune de ştampilă cu denumirea sa şi de cont bancar.  

 

 2. Atribuţiile Direcţiei Educaţie Direcţia Educaţie :            

Ø   asigură promovarea şi realizarea politicii educaţionale a statului, Legii Învăţămîntului, Hotărîrilor Parlamentului şi Guvernului, actelor normative, emise de Ministerul Educaţiei şi Administraţia Raională în domeniul învăţămîntului;

Ø   asigură implementarea şi îndeplinirea curriculumului şcolar, programelor de studii, metodologiilor didactice şi de alternativă, coordonează activitatea instituţiilor de învăţămînt particulare;

Ø   proiectează reţeaua şcolară, în baza recensămîntului anual al populaţiei de vărstă şcolară obligatorie, a ofertelor unităţilor de învăţămînt, cu consultarea autorităţilor administraţiei publice locale şi agenţilor economici interesaţi, o coordonează cu Ministerul Educaţiei şi o propune spre aprobare Guvernului Republicii Moldova, elaborează, în comun cu autorităţile administraţiei publice locale, planuri anuale şi perspective de şcolarizare şi le prezintă Ministerului Educaţiei spre aprobare, asigură, în comun cu autorităţile publice locale, premisele necesare pentru şcolarizarea obligatorie a copiilor cu vîrsta între 7 şi 16 ani, creează condiţii optime pentru pregătirea către şcoală a copiilor de 5-6 ani;

Ø   efectează inspecţia şcolară, verifică activitatea personalului didactic şi altor categorii de personal din instituţiile subordonate în ceea ce priveşte îndeplinirea conformă a competenţelor ce le revin, organizează atestarea cadrelor didactice, asigură perfecţionarea continuă a procesului educaţional, desfăşoară activităţi educative şi sportive; analizează periodic reuşita şcolară, contribuie la îmbunătăţirea procesului educaţional;

Ø   organizează desfăşurarea examenelor de promovare şi absolvire în instituţiile în de învăţămînt din subordine şi a concursurilor la disciplinele şcolare, inclusiv totalizarea rezultatelor acestora;

Ø   duce evidenţa personalului didactic, supraveghează desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante, asigură aplicarea corectă a legislaţiei în vigoare, privind normela de muncă şi salarizare a personalului din instituţiile subordonate;

Ø   organizează, îndrumă şi sprigină activitatea de perfecţionare a cadrelor didactice, studiază, generalizează şi promovează experienţa pedagogică avansată, stimulează activitatea de cercetare ştiinţifică a cadrelor didactice, elaborează instrucţiuni cu caracter metodic;

Ø    coordonează activitatea centrului metodic, a comisiei medico-psiho-pedagogice şi al serviciului psihojogic şi logopedic, asigură repartizarea copiilor cu handicap în instituţiile de învăţămînt special în parteneriat cu reprezentantul direcţiei generale asistenţă socială (oficiul sectorial asistenţă socială);

Ø   contribuie la dezvoltarea şi consolidarea continuă a bazei tehnico - materiale a instituţiilor de învăţămînt, complementare(extraşcolare) şi sportive, la crearea condiţiilor optime pentru realizarea procesului educaţional şi protecţiei sociale a personalului didactic şi elevilor;

Ø   urmăreşte asigurarea fucţionalităţii bazei tehnico -materiale a înstituţiilor de învăţămînt, realizează studii privimd necesarul de construcţii şcolare, avizează capacităţile şi anplasamentul acestora, solicită autorităţilor administraţiei publice locale crearea condiţiilor pentru buna funcţionare a localurilor şcolare,căminelor, cantinelor, complexelor sportive, taberelor de odihnă şi întremare;

Ø   creează, în conformitate cu actele legislative în vigoare, condiţii de dezvoltare a învăţămîntului pentru minorităţile naţionale;

Ø   exercită funcţia de tutelă, curatelă şi protecţie a drepturilor copilului şi, în comun cu autorităţile administraţiei publice locale şi asistenţă socială (oficiul sectoral asistenţă socială), organizează munca de plasare a minorilor orfani în instituţiile respective ;

Ø   prezintă spre examinare autorităţilor administraţiei publice locale propuneri de acordare a înlesnirilor pentru întreţinerea copiilor în şcolile de tip internat şi căminele şcolilor, pentru hrana elevilor în şcoli şi înfiinţarea grupelor cu regim prelungit - în parteneriat cu reprezentantul direcţiei generale asistenţă socială (oficiul sectorial asistenţă socială);

Ø   sprijină acţiunile de orientare şcolară şi profesională a elevilor şi tineretului ;

Ø    stabileşte, în comun cu administraţia raională specialităţile şi meseriile necesare economiei locale şi creează condiţii pentru organizarea învăţămîntului secundar profesional;

Ø   nfiinţează şi reorganizează, prin coordonare cu Ministerul Educaţiei, instituţii de învăţămînt în limitele competenţelor ce-i revin prin lege;

Ø   Colaborează cu organizaţiile neguvernamentale în vederea realizării diverselor programe la nivel raional şi local;  - asigură cadrele didactice cu informaţiile ştiinţifice de specialitate , planifică şi desfăşoară consfătuiri, seminare, conferinţe, simpozioane, spartachiade;

Ø   supraveghează asigurarea didactico - metodică a instituţiilor de învăţămînt şi acordă cadrelor didactice asistenţă metodică, acordă asistenţă metodică necesară tinerilor specialişti pedagogi prin organizarea colocviilor, seminarelor, atelierelor de lucru şi altor forme de instruire;

Ø    întreprinde măsuri pentru cunoaştera şi respectarea de către personal a mincii de prevenire a accidentelor, inclusiv de ocrotire a vieţii şi sănătăţii copiilor;

Ø   participă la elaborarea bugetului raional, gestionează mijloacele financiare alocate, exercită controlul asupra utilizării corecte şi raţionale a alocaţiilorfinanciare;

Ø    examinează petiţiile,cererile şi propunerile cetăţenilor, întreprinde măsuri în vederea lichidării neajunsurilor semnalate; propune şi aplică menţiunile, sancţiunile disciplinare prevăzute de lege; asigură, în comun cu autorităţile administraţiei publice locale şi conducătorii instituţiilor de învăţămînt, buna funcţionare a schemei de închiriere a manualelor; analizează şi prezintă Ministerului Educaţiei, la solicitare, rapoarte privind asigurarea instituţiilor de învăţămînt cu manuale şi materiale didactice;

Ø   elaborează, la sfîrşitul fiecărui an şcolar, un raport de activitate, privind starea învăţămîntului în teritoriu, pe care îl prezintă Ministerului Educaţiei şi autorităţilor publice locale;

Ø   conlucrează şi acordă ajutorul necesar autorităţilor publice locale, care vor să încheie contracte cu instituţiile de învăţămînt de stat, privind pregătirea cadrelor pedagogice cu destinaţie specială, ţine la evidenţă persoanele care îşi fac studiile în astfel de condiţii;

 

3.             Structura Direcţiei Generale Structura Direcţiei Generale

Se aprobă de către Consiliul Raional în conformitate cu statele-tip ale direcţiei , aprobate de Guvern. Pe lîngă Direcţiei Generale funcţionează următoarele servicii: Aparatul DE : Serviciul administrativ ; Secţia inspectare şi evaluare ; Secţia economico-financiară ; Centrul Metodic ; Contabilitatea ; Grupul de deservire.          

 

X. PERSONALUL DIRECŢIEI EDUCAŢIE

1.             Personalul Direcţiei este angajat în conformitate cu legislaţia în vigoare.

2.             Şeful Direcţiei Educaţie este numit în funcţie, pe un termen de 4 ani, prin concurs, de către Consiliul raional, prin coordonare cu Ministerul Educaţiei.

3.             Ministerul Educaţiei, în baza Legii Învăţămîntului, confirmă în post Şeful, seful adjunct şi şeful centrului metodic al Direcţiei, prin aviz.

4.             Şeful adjunct este numit în funcţie, de către şeful DE, prin concurs şi avizului Ministerului Educaţiei.

5.             Funcţia de director general adjunct o poate ocupa cadrul didactic cu un stagiu de conducere în învăţămînt de cel puţin 5 ani, deţinător de grade didactice.

6.             Specialiştii, metodiştii şi ceilalţi colaboratori ai Direcţiei educaţie se numesc în funcţie de către Şeful DE, prin concurs, pe baza criteriilor de competenţă profesională. Funcţia de specialist şi metodist poate fi ocupată de cadrul didactic titular, deţinător de grade didactice, cu stagiu pedagogic nu mai mic de 5 ani.

7.             Numărul de specialişti şi metodişti este în funcţie de numărul de cadre didactice din unităţile de învăţămînt subordonate.

XI. COMPETENŢELE PERSONALULUI DIRECŢIEI EDUCAŢIE

1.             Şeful Direcţiei Educaţie răspunde de întreaga activitate a acesteia, asigurînd aplicarea prevederilor Legii învăţămîntului, actelor normative, ordinelor şi instrucţiunilor Ministerului Educaţiei, a Consiliului Raional , a hotărîrilor şi măsurilor adoptate de Consiliile Consultativ şi de Administraţie ale Direcţiei învăţămînt, conform legislaţiei în vigoare. În acest scop, şeful Direcţiei are următoarele atribuţii şi responsabilităţi:       -

Ø   reprezintă Direcţia în relaţiile cu instituţiile, organele şi organizaţiile centrale şi locale şi cu persoanele fizice; - răspunde de întreaga activitate educaţională din raion ;                  

Ø   emite decizii de numire şi eliberare a personalului Direcţiei, a personalului de conducere şi didactic în instituţiile subordonate, a administraţiei permanente, şi a altor unităţi subordonate Direcţiei, conform legislaţiei în vigoare;                                 

Ø   organizează, coordonează şi analizează activitatea compartimentelor Direcţiei;

Ø   întocmeşte fişa postului pentru şeful adjunct, specialişti, metodişti precum şi pentru personalul economico-financiar, tehnic, de specialitate şi administrativ, în conformitate cu prevederile regulamentului şi altor acte normative în vigoare ;                              

Ø   analizează periodic concluziile şi eficienţa activităţii de control şi îndrumare, stabilind măsuri de optimizare a procesului de învăţămînt ;                           

Ø   răspunde de activitatea de perfecţionare a personalului didactic, economico-financiar, tehnic şi administrativ, precum şi a personalului didactic ajutător, potrivit metodologiei în vigoare ;             - răspunde de întărirea continuă şi de asigurarea funcţionalităţii bazei didactico-materiale în instituţiile de învăţămînt; asigură efectuarea de studii privind necesarul de construcţii şcolare şi avizează capacităţile şi amplasamentul acestora; urmăreşte efectuarea reparaţiilor curente, capitale, şi, după caz, propune măsuri pentru asigurarea spaţiului de învăţămînt ;                        

Ø   organizează lucrările privind fundamentarea bugetului anual şi executarea acestuia;    

Ø   poartă răspundere personală pentru executarea bugetului;                

Ø   colaborează şi solicită sprijinul autorităţilor administraţiei publice locale şi centrale şi al agenţilor economici pentru rezolvarea problemelor privind funcţionarea instituţiilor de învăţămînt şi sportive ;       

Ø    asigură întocmirea şi fundamentarea Planului de dezvoltare a învăţămîntului în teritoriu ;      

Ø   propune şi aprobă comisiile de examene şi concursuri;                 

Ø   răspunde de întocmirea la timp şi de calitatea materialelor de analiză şi sinteză solicitate de Ministerul Educaţiei ;                                 

Ø   emite, în situaţii excepţionale (calamităţi naturale şi epidemii), decizii de suspendare temporară a cursurilor şcolare şi informează Ministerul Educaţiei despre situaţia creată şi măsurile luate ;          

Ø   asigură cadrul necesar de colaborare cu organizaţiile de tineret, copii din teritoriu;

Ø   aplică, în caz de abateri, personalului de conducere din instituţiile de învăţămînt subordonate sancţiunile prevăzute de legislaţia în vigoare, face propuneri organelor ierarhic superioare pentru aplicarea sancţiunilor care depăşesc competenţa sa;                             

Ø   răspunde de rezolvarea legală şi la timp a problemelor formulate în cererile, reclamaţiile şi sesizările adresate Direcţiei educaţie;                               

Ø   anulează măsurile ilegale luate de personalul din subordine ;                 

Ø   întocmeşte aprecierile anuale pentru şeful adjunct şi, împreună cu acesta, aprecierile celorlalţi colaboratori;

Ø   este ordonator de credite, putînd dispune dreptul de semnătură în bancă;           

Ø   întocmeşte şi înaintează Ministerului Educaţiei propunerile de acordare a distincţiilor pentru cadrele didactice cu merite deosebite.

2.             Şeful adjunct asigură, împreună cu şefii DE, conducerea activităţii Direcţiei , răspunzînd nemijlocit de inspectare şi evaluare şi de activitatea de perfecţionare. În lipsa şefului, şeful adjunct preia şi atribuţiile acestuia.

3.             Şeful adjunct are următoarele atribuţii şi responsabilităţi:                  -

Ø   asigură elaborarea planurilor de muncă - anuale, trimestriale şi operative, graficelor activităţii de îndrumare şi control, tematicii şi obiectivelor inspecţiei şcolare; verifică şi evaluează, lunar, activitatea de control a fiecărui specialist, în cadrul inspecţiei şcolare, împreună cu şeful Direcţiei organizează, conduce şi finalizează inspecţia şcolară ;                                

Ø   efectuează controlul şi îndrumarea nemijlocită a instituţiilor de învăţămînt ;

Ø    analizează documentele finale de control şi îndrumare încheiate de specialişti şi metodişti, prezintă şefului concluzii şi face propuneri privind sporirea eficienţei activităţii de îndrumare şi control, soluţionarea problemelor apărute şi planifică controalele de revenire ;

Ø   se îngrijeşte de continua perfecţionare profesională a specialiştilor şi metodiştilor ;

Ø   îndrumă specialiştii în vederea studierii şi popularizării experienţei pedagogice a cadrelor didactice ;

Ø   urmăreşte realizarea planurilor de învăţămînt şi a programelor şcolare în instituţiile de învăţămînt ;

Ø   urmăreşte organizarea şi desfăşurarea activităţii metodice la toate nivelurile, precum şi activitatea de pregătire iniţială şi continuă a personalului didactic necalificat, atestarea cadrelor didactice ;

Ø   organizează activităţi de perfecţionare şi atestare a conducătorilor instituţiilor de învăţămînt

Ø   asigură cuprinderea la cursurile de perfecţionare a cadrelor didactice, specialiştilor şi metodiştilor, conform metodologiei elaborate de Ministerul Educaţiei ;

Ø   urmăreşte cuprinderea şi şcolarizarea tuturor copiilor de vîrstă şcolară obligatorie, precum şi completarea studiilor de către persoanele adulte, la cererea acestora ;

Ø   urmăreşte aplicarea şi respectarea legilor, a hotărîrilor Guvernului, a ordinelor şi instrucţiunilor Ministerului Educaţiei, deciziilor Consiliului Raional, precum şi a deciziilor Direcţiei Educaţie, funcţionarea schemei de închiriere a manualelor ;

Ø   controlează şi îndrumă activitatea administraţiei permanente a taberelor, a cluburilor şi a cercurilor de elevi, coordonează organizarea concursurilor şcolare ;

Ø   răspunde de educaţia sanitară, ecologică şi rutieră a preşcolarilor şi elevilor, stabilind, în acest scop, programe de măsuri împreună cu organele judeţene (municipale) de specialitate, aprobate de Consiliul de Administraţie al Direcţiei Educaţie ;

Ø   răspunde de activitatea de orientare şcolară şi profesională ;  

Ø   monitorizează implimentarea curricula modernizate în instituţii ;

Ø   întocmeşte aprecierile anuale ale activităţii colaboratorilor din subordine ;

Ø    face propuneri directorului general pentru evidenţierea, promovarea, recompensarea sau sancţionarea personalului din compartimentele de care răspunde.

4.             Atribuţiile şefului adjunct pot fi completate, în baza Fişei post şi a altor documente normative.

5.             Competenţele şi atribuţiile colaboratorilor Direcţiei Educaţie se stabilesc de către Şeful Direcţiei, în conformitate cu fişa postului, care urmează a fi elaborată pentru fiecare funcţie.

 

XII. ORGANELEADMINISTRATIVEŞICONSULTATIVE

1.             În cadrul Direcţiei Educaţie funcţionează Consiliul de Administraţie şi Consiliul Consultativ şi consliul metodic.

2.             Consiliul de Administraţie ale Direcţiei Educaţie este format din :

Ø   Şeful direcţiei;

Ø   Şeful adjunct ;

Ø   Şeful Centrului metodic ;

Ø   Contabilul şef.

Ø   Şeful Direcţiei este preşedinte al Consiliului de Administraţie.

3.             Consiliul de Administraţie coordonează întreaga activitate a Direcţiei Educaţie şi exercită următoarele atribuţii : - analizează activitatea desfăşurată de subdiviziunile Direcţiei şi întreprinde măsuri pentru perfecţionarea acesteia ;                                   -

Ø   supraveghează modul de repartizare a resurselor financiare şi materiale, executarea bugetului ;     -

Ø   aprobă planurile de asigurare a unităţilor de învăţămînt cu cadre didactice şi de conducere;

Ø   analizează activitatea de pregătire, perfecţionare şi atestare a cadrelor didactice şi întreprinde măsuri în vederea îmbunătăţirii ei ;                            

Ø   se preocupă de problemele sociale ale personalului didactic şi întreprinde măsuri pentru soluţionarea acestora în conformitate cu legislaţia în vigoare ;                      -

Ø   analizează şi aprobă planul anual de şcolarizare a copiilor de vîrstă şcolară obligatorie ;

Ø   analizează eficienţa procesului educaţional din instituţiile de învăţămînt din subordine.

4.             Consiliul de Administraţie îşi desfăşoară activitatea în baza Planului anual, în care se stipulează obiectivele şi sarcinile principale şi termenele de realizare a lor.

5.             Consiliul de Administraţie se întruneşte în şedinţă lunar. În caz de necesitate, Consiliul se poate întruni în şedinţe mai des, de cîte ori e nevoie. Lucrările şedinţelor, deciziile luate se înregistrează în Cartea de procese-verbale ale Consiliului de Administraţie, care se păstrează

 

 

    Secretar CR                                                                               Boicu P.

 

Preşedintele Raionului Anenii Noi

Raionul Anenii Noi este o unitate administrativ-teritorială, situată în centrul Republicii Moldova.

Populația raionului Anenii Noi, conform datelor recensământului populației din 2014, era de 78.996 persoane, dintre care 8.100 reprezentau populație urbană și 70.896 populație rurală. În componența raionului Anenii Noi intră 45 de localități.

Ne mîndrim cu unele întreprinderi economice unicat vestite în republica noastră cum ar fi SRL Floreni, SRL Salamer Com, SRL ”Golden Piglet”, SRL Aviselect,  SRL „Meteor", SA „Cariera Cobusca", cu obiective din industria alimentară, viticultură şi vinificaţie  SRL CASTEL MIMI, CAP „Basarabia", SRL „Carlevana Winery",  un loc deosebit îl ocupă UNIVERSALCOOP Anenii Noi şi  SRL „Din Vest". În arealul ştiinţific republican un loc onorabil îl ocupă Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii şi Medicină Veterinară „Tevit" din s. Maximovca. Raionul este cunoscut în republică, prin tezaurul său istorico-cultural şi anume monumentul lui Ştefan cel Mare, complexul memorial „Cap de pod Şerpeni", ansamblul de dansuri populare „Strămoşeasca".

La originea succeselor obţinute întotdeauna s-a aflat administraţia publică locală, prin reprezentanţii săi aleşi de populaţie, care fac tot posibilul ca raionul Anenii Noi să devină mai atractiv sub aspect investiţional.

Cu înaltă consideraţiune,

ION VICOL,

preşedintele raionului Anenii Noi

 

Calendar

« June 2021 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Publicitate socială

showshowshowshow

Link-uri oficiale

 

 

Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]