User Registration

or Cancel
Ora: 5:26

Direcţia Finanţe

                                    

                                    

 

Direcţia  Finanţe

402

Boicu Cristina

Ostap  Irina

Şef

Secretar 

2-48-06

409

Bostan Tatiana

Specialist principal

2-48-41

 

Secţia rapoarte şi analize

 

406

 

408

 

Miron Svetlana

 

Begal Livia

Calion Olga

vacant

vacant 

 

Șef Secția rapoarte și analiză, contabil șef

Specialist  principal

Specialist  superior

Specialist  principal

Specialist

2-24-06

 

Secţia elaborarea şi administrarea bugetului

 

414

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vacant

 

 

     

Muntean  Natalia

Nistor Natalia

Maister Tatiana

Neteda Ecaterina

Temporar vacant

Temporar vacant

Șef adjunct direcție, şef Secţie elaborarea și administrarea bugetului

 

Specialist  principal

Specialist  principal

Specialist  superior

Specialist  superior

Specialist principal

Specialist principal

 

2-38-13

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

Regulamentul Direcţiei Finanțe

aprobat prin decizia Consiliului raional Anenii Noi

 nr. 01-02 din 07 februarie 2019

I.               Dispoziţii generale

 

1.      Prezentul Regulament este elaborat în baza Legii nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, Legii nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale, Legii nr.181 din 25.07.2014 finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale, Hotărârii de Guvern nr.757 din  05.07.2004 cu privire la aprobarea Regulamentului-tip al Direcţiei generale finanţe a unităţii administrativ-teritoriale.

2.    Direcţia finanţe a Consiliului raional este o subdiviziune structurală din subordinea Consiliului raional care activează sub conducerea preşedintelui raionului.

3.    În activitatea sa Direcţia Finanţe se călăuzeşte de Constituţia şi Legile
Republicii Moldova, Decretele Preşedintelui Republicii Moldova, Hotărârile Parlamentului şi Guvernului, ordinele, dispoziţiile şi instrucţiunile Ministerului Finanţelor, precum şi de prezentul Regulament.

4.    Direcţia Finanţe este persoană juridică, dispune de ştampilă şi cont trezorerial
în trezoreria regională centru.

5.    Obiectivul de bază al Direcţiei Finanţe constă în asigurarea implementării politicii bugetar-fiscale a statului, organizarea şi asigurarea elaborării, aprobării şi executării bugetului raionului.

II. Structura, personalul şi organizarea activităţii Direcţiei Finanţe

6.  Structura şi statele de personal ale Direcţiei Finanţe se aprobă de către Consiliul raional, în conformitate cu statele–tip aprobate de Guvern. Consiliul raional poate opera modificări în structura Direcţiei Finanţe şi distribui  personalul în cadrul acesteia în funcţie de necesităţile şi particularităţile teritoriului raionului.

7.  Şeful Direcţiei Finanţe este desemnat şi eliberat din funcţie de către
Consiliul raional, în bază de concurs desfăşurat conform legislaţiei, informând  Ministerul Finanţelor.

8.    Personalul Direcţiei Finanţe se desemnează şi se eliberează din funcţie de către şeful Direcţiei Finanţe.

9.    Direcţia Finanţe activează sub conducerea şefului Direcţiei Finanţe, care poartă răspundere personală pentru îndeplinirea funcţiilor direcţiei.

10.Şeful Direcţiei Finanţe:

a) Asigură managementul de calitate al resurselor umane prin:

üelaborarea şi aprobarea funcţiilor de serviciu (fişele de post) pentru fiecare angajat;

üelaborarea şi aprobarea planurilor de lucru ale direcţiei finanţe;

üangajarea şi eliberarea din funcţie a personalului direcţiei;

üefectuarea evaluarii profesionale a angajaţilor şi aprecierea performanţelor acestora;

üexecutarea controlului permanent al respectării ordinii interne de serviciu şi a disciplinei de muncă.

b) Dirijează metodologic planificarea bugetului raionului.

c) Realizează acţiunile necesare în vederea optimizării cheltuielilor bugetului     

    raionului.

d)Organizează şi desfăşoară seminare pe problemele ce ţin de aplicarea actelor    

     normative privind elaborarea bugetelor unităţilor administrativ- teritoriale.

e) Implementează politica bugetar- fiscală a statului, organizează şi asigură   

    elaborarea, aprobarea şi executarea bugetului raionului.

11.În activitatea sa şeful DF Anenii Noi este asistat de către un şef adjunct, care este concomitent şi şeful Secţiei elaborarea şi administrarea bugetului. Șeful adjunct exercită atribuţiile delegate de către şeful direcției, în lipsa şefului direcției, funcţiile acestuia sunt executate de către șeful adjunct al direcției, fără emiterea unui act suplimentar în acest scop.

III. Funcţiile Direcţiei  Finanţe

12.În cadrul Direcţiei Finanţe activează subdiviziunile: Secția elaborarea şi adminis-trarea bugetului, Secţia rapoarte și analiză, precum şi un specialist principal pe managementul resurselor, secretar, fiecare exercitând următoarele funcţii:

12.1 Secţia elaborarea şi administrarea bugetului :

1.  Asigură estimarea veridică şi economic argumentată a veniturilor şi cheltuielilor bugetelor locale prin:

a)  examinarea sistematică a datelor privind dezvoltarea social-economică a unităţi administrativ-teritoriale necesare pentru elaborarea proiectului de buget;  

b)  analizarea executării bugetului;

c)  estimarea executării scontate la venituri şi cheltuieli în anul curent, în baza datelor operative despre încasarea veniturilor la buget, starea reţelei, statele şi contingentele  instituţiilor publice finanţate de la buget, actele întocmite în urma controalelor;

d)  participarea la întocmirea pronosticului dezvoltării social-economice a raionului

2.Elaborează, în termenele stabilite de Ministerul Finanţelor, conform principiilor de bază ale  politicii statului în domeniul veniturilor şi cheltuielilor bugetare pe anul/anii viitor/i, pronosticul bugetului raionului:

a)    elaborează şi aprobă calendarul bugetar al activităţilor aferente elaborării şi prezentăriii bugetelor UAT, inclusiv şi a persoanelor responsabile de programele/subprogramele de cheltuieli;

b)    analizează sursele de venituri ale unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi şi doi întru estimarea bazei fiscale a unităţii administrativ-teritoriale;

c)     estimează cadrul de resurse al bugetului raional şi stabileşte limitele de cheltuieli pe funcţii, pe programe/subprograme şi pe autorităţi/instituţii bugetare;

d)     asigură direcţionarea resurselor disponibile ale unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi şi doi la programe de importanţă vitală, care ar permite soluţionarea problemelor stringente, fără admiterea de datorii creditoare şi blocaje financiare;

e)     comunică autorităţilor administraţiei publice locale, în termenele stabilite de legislaţie, prognozele macroeconomice, principiile de bază ale politicii statutului în domeiul veniturilor şi cheltuielilor bugetare pentru anul/anii viitor/i;

f)     pregăteşte circulara cu instrucţiuni privind modul de elaborare şi prezentare a propunerilor la proiectulul bugetului UAT;

g)    organizează şi desfăşoară seminare pe problemele ce ţin de aplicarea actelor normative privind elaborarea bugetelor locale;

h)    organizează, dirijază şi ghidează autorităţile APL de ambele niveluri, în vederea elaborării proiectelor de buget, cît şi transpunerea proiectelor bugetelor UAT de ambele niveluri în bază de programe;

i)      elaborează proiectul bugetului raional;

j)      asigură definitivarea propunerilor de buget, inclusiv pe programe ca urmare a consultărilor bugetare în cadrul APL de nivelul doi şi reieşind din limitele de cheltuieli stabilite;

k)    prezintă Ministerului Finanţelor, în termenele stabilite, sinteza consolidată a proiectelor bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale de ambele niveluri;

l)      întocmeşte proiectul deciziei şi al anexelor, precum şi alte documente adiţionale şi le prezintă Consiliului raional, inclusiv:

·     sinteza indicatorilor generali și surselor de finanțare ale bugetului local;

·     componența veniturilor bugetului raional;

·     resursele și cheltuielile bugetului local conform clasificației funcționale și pe programe;

·     nomenclatorul tarifelor pentru serviciile prestate contra plată de către instituțiile bugetare;

·     transferurile de la/către alte bugete;

·     sinteza proiectelor de investiții capitale finanțate de la bugetul local, inclusiv din contul transferurilor de la alte bugete, precum și lista proiectelor finanțate din surse externe;

·     efectivul-limită al statelor de personal din autoritățile/instituțiile bugetare finanțate de la bugetul respectiv;

·     cuantumul fondului de rezervă;

·     plafonul datoriei unității administrativ-teritoriale și plafonul garanțiilor acordate de autoritățile administrației publice locale;

·     nota informativă la proiectul deciziei bugetare anuale cu informații necesare.

m)  după aprobarea deciziei privind aprobarea bugetului raional, comunică limitele aprobate de alocaţii bugetare şi coordonează procesul de detaliere a bugetului;

n)     examinează rapoartele financiare şi de performanţă ale autorităţilor/ instituţiilor finanţate de la bugetul raional şi monitorizează performanţele financiare şi nefinanciare ale acestora.

3.  Asigură funcţionarea instituţiilor publice finanţate de la bugetul raional, precum şi finanţarea altor măsuri şi activităţi.  În acest scop:

a)  efectuează dirijarea metodologică a planificării bugetare; 

b)  verifică corectitudinea întocmirii repartizărilor ale instituţiilor publice finanţate de la buget, corespunderea indicatorilor din repartizări şi a calculelor anexate cu alocaţiile aprobate în buget şi cu clasificaţia bugetară, precum şi cu resursele colectate de către acestea; 

c)  efectuează controlul asupra corectitudinii formării reţelei instituţiilor de învăţământ şi înaintează propuneri de reducere a grupelor, claselor incomplete;

d)  verifică corectitudinea întocmirii listelor tarifare ale pedagogilor, a statelor de personal ale instituţiilor publice finanţate de la buget;

e)  întocmeşte sau asigură întocmirea repartizării anuale a veniturilor şi cheltuielilor bugetului raionului în conformitate cu Ordinul nr.209 din 24.12.2015 cu privire la aprobarea Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea și modificarea bugetului;

f)   întreprinde măsuri întru asigurarea finanţării continue a activităţii instituţiilor publice finanţate din bugetul raional.

4.  Oferă suport metodologic la toate etapele procesului bugetar, inclusiv la elaborarea propunerilor de buget fundamentat pe programe, instituțiilor bugetare și autorităților publice locale de nivelul întâi;

5.  Analizează corespunderea bugetelor locale aprobate cu prevederile legislaţiei în vigoare;

6.  Prezintă Ministerului Finanţelor bugetul aprobat al raionului pentru a fi inclus în bugetul public naţional;

7.  Pregăteşte materialele şi, în caz de necesitate, înaintează propuneri de rectificare a bugetului  raional;  

8.  Perfectează documentele necesare la contractarea de împrumuturi atît pe termen scurt, cît şi pe termen lung de la bugetul de stat, din sistemul financiar şi de la alţi creditori,   în  conformitate cu prevederile legale;

9.  Analizează şi prezintă Preşedintelui raionului şi Consiliului raional, informaţia despre utilizarea fondului de rezervă al bugetului raional;

10.       Participă, în caz de necesitate, la efectuarea controalelor în instituţiile publice şi în primăriile satelor (comunelor) şi oraşului;

11.   Realizează acţiuni concrete în vederea optimizării cheltuielilor bugetului.
                        12.2 Secţia rapoarte şi analiză:

1.      Ţine evidenţa contabilă a executării bugetului raional/raionului.

2.      Ţine registrul şi duce evidenţa acordării şi rambursării împrumuturilor care se utilizează pentru finanţarea deficitului bugetar cauzat de decalajul de casă;

3.      Ţine evidenţa contabilă a îndeplinirii repartizării cheltuieli ale Direcţiei Finanţe şi asigură integritatea bunurilor aflate la balanţa acesteia;

4.      Verifică zilnic în comun cu trezoreria regională centru, corectitudinea reflectării în evidenţă a veniturilor şi cheltuielilor bugetului raional;

5.      Ţine evidenţa contabilă a investiţiilor în instituţiile subordonate finanţarea cărora s-a efectuat din bugetul raional;

6.      Generalizează şi analizează, trimestrial şi anual, rapoartele financiare ale instituţiilor subordonate administraţiei publice locale, raportează autorităţilor administraţiei publice locale;

7.      Întocmeşte, în termenele stabilite, rapoarte lunare, trimestriale şi anuale privind executarea bugetului raional, le prezintă Preşedintelui raionului pentru a fi remise Consiliului raional;

8.      Înaintează, în comun cu secţia elaborarea şi administrarea bugetului, propuneri referitor la stabilirea termenelor de prezentare a rapoartelor lunare, trimestriale şi anuale privind executarea bugetelor satelor (comunelor), oraşului, precum şi a repartizărilor instituţiilor publice finanţate de la bugetul raional;

9.      Recepţionează, examinează şi totalizează rapoartele privind executarea bugetelor satelor (comunelor), oraşului, precum şi repartizările executorilor (ordonatorilor) de buget;

10.Prezintă în termenii stabiliţi de Ministerul Finanţelor, rapoartele lunare,    

      trimestriale  şi anuale privind executarea bugetului raionului;

11.Efectuează monitoringul financiar al activității instituțiilor publice la

      autogestiune;

12.Verifică corectitudinea întocmirii dărilor de seamă privind executarea   

      devizelor de venituri şi cheltuieli pe resurse şi fonduri speciale;

13.Verifică corectitudinea întocmirii rapoartelor referitor la executarea

      bugetelor satelor (comunelor), oraşului şi a repartizărilor ale instituţiilor  

      publice finanţate de la bugetul raional;

14.Acordă ajutor metodologic şi practic executorilor (ordonatorilor) de buget în probleme ce ţin de evidenţa contabilă şi întocmirea dărilor de seamă privind executarea bugetelor şi repartizărilor;

15.Organizează şi desfăşoară sistematic seminare referitor la aplicarea actelor normative, evidenţa contabilă şi întocmirea dărilor de seamă despre executarea bugetelor satelor (comunelor), oraşului,  a devizelor de cheltuieli ale executorilor (ordonatorilor) de buget;

16.Ţine registrul şi duce evidenţa contabilă a transferurilor şi mijloacelor transmise de la bugetele de toate nivelurile.

17.Efectuează zilnic finanțarea transferurilor de la Bugetul de Stat către instituțiile subordonate Consiliului Raional.

12.3 Specialistul principal pe managementul resurselor:

1.  Elaborează sau participă la elaborarea proiectelor de acte normative ce ţin de activitatea  Direcţiei  Finanţe;

2.  Efectuează sistematizarea, evidenţa şi păstrarea actelor normative;

3.  Realizează expertizele conform legislației, a proiectelor actelor normative primite spre examinare;

4.  Acordă autorităţilor administraţiei publice locale asistenţă privind punerea în aplicare a actelor normative și legislative ( acte privind salarizarea, resurse umane);

5.  Acordă lucrătorilor Direcţiei Finanţe asistenţă privind punerea în aplicare a actelor normative și legislative;

6.  Ţine evidenţa cadrelor prin:

a)    Întocmirea documentelor de angajare, transfer, concediere, pensionare, acordare a concediilor, înregistrare a certificatelor medicale;

b)    Completarea, păstrarea şi evidenţa carnetelor de muncă.

7. Verifică schemele de încadrare a personalului autorităţilor publice locale de  nivelul I.

IV. Drepturile şi responsabilităţile Direcţiei Finanţe

13. Direcţia Finanţe este în drept să:

üDispună de patrimoniu şi să-l gestioneze;

üînainteze propuneri în instanţele ierarhic superioare vizând perfecţionarea şi
eficientizarea procesului de elaborare, aprobare şi executare a bugetelor locale;

üefectuieze controlul tematic asupra respectării disciplinei financiare în procesul de elaborare şi executare a bugetelor locale;

üverifice corectitudinea întocmirii listelor tarifare, a statelor de personal, a repartizării anuale a veniturilor şi cheltuielilor bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale şi a modificărilor acestora;

üverifice respectarea limitelor unităţilor şi cheltuielilor de personal din instituţiile publice finanţate de la bugetul raional;

üsolicite şi să primească de la autorităţile administraţiei publice locale, instituţiile publice finanţate de la buget informaţiile necesare pentru elaborarea şi executarea  bugetului;

üsă suspende temporar finanţarea de la bugetul raional a instituţiilor publice, a altor beneficiari de mijloace bugetare, dacă aceştea nu au prezentat informaţiile solicitate, nu au înlăturat, în termenele stabilite, încălcările şi neajunsurile depistate, nu au prezentat la timp rapoartele privind utilizarea mijloacelor alocate anterior, precum şi alte rapoarte obligatorii, s-au eschivat de la prezentarea altor documente şi informaţii solicitate, necesare pentru realizarea funcţiilor sale;

üparticipe, în caz de necesitate, la selectarea şi atestarea  persoanelor care urmează a fi încadrate în funcţii cu profil economico-financiar în instituţiile publice finanţate de la bugetele locale şi raional. 

14. Direcţia  Finanţe este responsabilă de:

ürespectarea Constituţiei şi a legilor Republicii Moldova, a decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, a prevederilor hotărârilor Parlamentului şi Guvernului, a ordinelor, dispoziţiilor şi instrucţiunilor Ministerului Finanţelor;

üexecutarea deciziilor Consiliului raional şi a dispoziţiilor Preşedintelui raionului;

ürespectarea autonomiei financiare a bugetelor locale, în conformitate cu cadrul legislativ;

üpăstrarea arhivei şi asigurarea integrităţii documentelor, neadmiterea deteriorării sau pierderii lor;

üasigurarea examinării demersurilor, propunerilor, petiţiilor, obiecţiilor în termenele stabilite de legislaţia în vigoare.

V. Dispoziţii finale

15. În procesul elaborării şi executării bugetului raional Direcţia Finanţe 

      colaborează cu:

·       Direcția deservire fiscală Anenii Noi;

·       Trezoreria regională centru;

·       Direcția pentru statistică Anenii Noi;

·       alte instituţii şi organizaţii.

16. Prezentul Regulament poate fi completat, suspendat sau aprobat prin Decizia Consiliului raional.

 

         Secretarul  Consiliului raional                                   P. Boicu

                            

 

Preşedintele Raionului Anenii Noi

Raionul Anenii Noi este o unitate administrativ-teritorială, situată în centrul Republicii Moldova.

Populația raionului Anenii Noi, conform datelor recensământului populației din 2014, era de 78.996 persoane, dintre care 8.100 reprezentau populație urbană și 70.896 populație rurală. În componența raionului Anenii Noi intră 45 de localități.

Ne mîndrim cu unele întreprinderi economice unicat vestite în republica noastră cum ar fi SRL Floreni, SRL Salamer Com, SRL ”Golden Piglet”, SRL Aviselect,  SRL „Meteor", SA „Cariera Cobusca", cu obiective din industria alimentară, viticultură şi vinificaţie  SRL CASTEL MIMI, CAP „Basarabia", SRL „Carlevana Winery",  un loc deosebit îl ocupă UNIVERSALCOOP Anenii Noi şi  SRL „Din Vest". În arealul ştiinţific republican un loc onorabil îl ocupă Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii şi Medicină Veterinară „Tevit" din s. Maximovca. Raionul este cunoscut în republică, prin tezaurul său istorico-cultural şi anume monumentul lui Ştefan cel Mare, complexul memorial „Cap de pod Şerpeni", ansamblul de dansuri populare „Strămoşeasca".

La originea succeselor obţinute întotdeauna s-a aflat administraţia publică locală, prin reprezentanţii săi aleşi de populaţie, care fac tot posibilul ca raionul Anenii Noi să devină mai atractiv sub aspect investiţional.

Cu înaltă consideraţiune,

ION VICOL,

preşedintele raionului Anenii Noi

 

Calendar

« June 2021 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Publicitate socială

showshowshowshow

Link-uri oficiale

 

 

Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]