User Registration

or Cancel
Ora: 5:28

Secţia construcţii

 

Secţia construcţii

308

Jizdan Valentin

Şeful secţiei

2 – 25 – 11

308

Croitor Anatolie

 

Spec.princ. în construcţii

 

2 – 25 – 11

 

 

 

 

310

Gore  Axenia

            Gîncu Valeria

Arhitect–şef  al  raionului

 Specialist superior

2-25-11 

 

e-mail:dezvoltare regională@mail.ru

 

 

REGULAMENTUL

de funcţionare al  Secţiei  construcţii a raionului Anenii Noi

 

I.                  Dispoziţii generale

1.       Secia Construcii a raionului Anenii Noi (în continuare – Secţia) este subdiviziune a Consiliului raional şi este constituită pentru asigurarea operaionalităii procesului de implementare şi realizare a Strategiei de dezvoltare naională şi regională întru dezvoltarea  infrastructurii în raion.

2.       Regulamentul de funcţionare a Seciei (în continuare –Regulamentul) stabileşte funcţiile, sarcinile şi atribuţiile funcţionale ale specialiştilor Secţiei.

3.       În activitatea sa Secţia se călăuzeşte de prevederile Constituţiei Republicii Moldova, legile şi hotărîrile Parlamentului RM, hotărârile, dispoziţiile şi ordonanţele Guvernului RM, ordinile, directivele, programele, instrucţiunile Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului, Ministerul Econo-miei şi Infrastructurii, serviciilor şi inspectoratelor Ministerului, deciziile Consiliului raional, dispoziţiile preşedintelui raionului şi prezentului Regulament

4.       Secia îi desfăoară activitatea în colaborare cu autorităile administraiei publice locale, agenii economici, direciile şi secţiile Consiliului raional, având la bază principiile autonomiei, legalităii, transparenei i colaborării în rezolvarea problemelor de interes raional.

II.               Funcţiile de bază ale Secţiei

5.       Secţia îşi organizează activitatea în conformitate cu directivele principale de realizare a obiectivelor strategice ale politicii dezvoltării  infrastructurii în raion aprobate de Consiliul raional, de Guvernul Republici Moldova sau de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi  Mediului,  Ministerul Economiei  şi Infrastructurii  şi exercită în acest scop următoarele funcţii:

·        Promovează politica dezvoltării infrastructurii în raion prin participarea la elaborarea proiectelor investiionale în conformitate cu programele de dezvoltare.

·        Promovează politica statului în domeniul urbanizmului şi amenajării teritoriului în raionul Anenii Noi, execută controlul asupra disciplinei în urbanism.

·        Elaborează programe raionale privind construcţia, reconstrucţia şi reparaţia instituţiilor publice bugetare.

·        Promovează elaborarea programelor de dezvoltare a ramurilor din sectorul  bugetar în toate primariile şi instituţiile bugetare, sintezelor şi prognozelor lunare, trimestriale şi anuale privind situaţia de dezvoltare echitabilă în sectorul infrastructurii  raionului prin atragerea investiiilor locale şi străine.

·        Supraveghează elaborarea şi realizarea documentaiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului, aprobarea modului de utilizare.

·        Supraveghează respectarea normelor juridice şi administrative, tehnologice şi ecologice asupra proceselor de  construcţie, reparaţie a obiectelor publice, de  gospodărie  comunală,  reparaţia  şi  întreţinerea  drumurilor  publice  locale.

·        Exercită atribuiile de supraveghere tehnică în perioada construciei şi exploatării obiectelor.

·        Promovează politica tehnică şi strategia statului în domeniul întreinerii şi dezvoltării sistemelor de alimentare cu apă, de canalizare, epurare a apei, de termoficare a drumurilor şi altor obiecte de menire comunală.

·        Promovează elaborarea şi realizarea măsurilor ce ţin de eficiena energetică, implementarea tehnologiilor performante în utilizarea surselor netradiţionale şi renovabile, a sistemelor de evidenţă comercială şi a sistemelor de reglare automatizată a consumului de energie.

·        Acordă asistenă metodologică şi practică autorităţilor publice locale în domeniul de competenţă.

III.           Sarcinile Secţiei

6.       Întru exercitarea funcţiilor sale Secţia îndeplineşte următoarele sarcini:

6.1.în domeniul elaborării şi implementării Strategiei de dezvoltare teritorială,

      planului operaional şi a planului anual de dezvoltare:

a)  analizează situaţia social-economică şi problemele din teritoriul de dezvoltare respectivă în raion;

b)  contribuie la consolidarea capacităţilor grupurilor teritoriale pentru planificarea şi luarea deciziilor strategice;

   c) coordonează procesul de ajustare a Strategiei de dezvoltare regionala, a planului operaţional cu Strategia Naţională  de Dezvoltare, cu planurile  sectoriale ce ţin de dezvoltarea raionului;

   d) monitorizează şi evaluează implementarea Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului;

 e) organizează implementarea Strategiei de dezvoltare regională, a planului   operaional în atragerea investiţiilor financiare din Fondul naţional pentru dezvoltare, din surse investiţionale ale donatorilor străini.

  6.2. în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului:

   a) contribuie la consolidarea capacităţilor autorităţilor locale în dezvoltarea  urbanismului şi amenajarea teritoriului;

    b)suprveghează elaborarea şi realizarea documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului, aprobă modul de utilizare a terenurilor, regimul de construire şi funcţiile urbanistice ale obiectelor amplasate pe terenurile unităţilor administrative.

  6.3. în domeniul programelor si proiectelor regionale:

   a) contribuie la consolidarea capacităţilor autorităţilor locale şi organizaiilor neguvernamentale implicate în dezvoltarea regională privind identificarea, efectuarea studiului de fezabilitate şi a design-ului de proiecte;

   b) elaborează proiectul programului investiţional anual şi asigură realizarea lui după aprobarea de Consiliul raional;

   c) consolidează şi mobilizează ideile de proiecte teritoriale;

   e) propune idei de proiecte, oferă suport logistic privind elaborarea conceptele  de proiect.

   6.4. în domeniul finanţelor şi  finanţării:

    a) coordonează planul operaţional cu mijloacele financiare locale, raionale, naţionale, internaţionale;

    b) asigură implementarea şi finanţarea programelor şi proiectelor de  dezvoltare aprobate de Consiliul raional;

    c) atrage mijloace nebugetare pentru implementarea Strategiei de dezvoltare regională, a programelor şi a proiectelor viabile în raion, conform Strategiei SE raională;

    d) cooperează cu comunitatea donatorilor activi în regiunea de dezvoltare respectivă ;

    e) atrage investitori locali şi străini ;

    f) consolidează capacităţile actorilor dezvoltării regionale în raion;

   g) consolidează capacităile în domeniul pregătirii aplicaţiilor la proiect pentru instituţiile şi organizaţiile eligibile.

    6.5. în domeniul cooperării intraregionale şi interregionale, precum şi

          internaţionale :

     a) coordonează activităţile ce ţin de dezvoltarea regională cu autorităţile publice centrale şi locale, asociaţiile obşteşti, alte instituţii şi organizaţii  din cadrul societăţii civile şi sectorului privat;

     b) susţine iniţiativele transregionale şi transfrontaliere;

     c) promovează dezvoltarea regională în raion şi în ţară;

   d) sprijină iniţiativele ce ţin de dezvoltarea localităţilor ţi suport logistic la compartimentul dezvoltare locală;

     e) exercită funcţiile şi sarcinile atribuite de Consiliul raional şi de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului, Ministerul Economiei şi Infrastructurii, în cazul alocării de către acetea a resurselor financiare necesare;

     f) exercită şi alte împuterniciri prevăzute de legislaţie.

     6.6. în domeniul organizaţional :

     a) elaboreaza documentele ce urmează a fi discutate, avizate şi/sau aprobate de   Consiliul raional;

     b) acorda suport informational, metodologic şi consultativ APL şi societăţii civile din raion privind dezvoltarea echilibrată şi durabilă  a raionului;

      c)monitorizează informaţia privind dezvoltarea regională în teritoriul

         raionului;

   d)exercită atribuţiile de investitor (beneficiar) în domeniul construcţiilor publice locale pe teritoriul raionului, inclusiv supravegherea respectării Legii privind Calitatea în construcţii şi bazei normative în perioada construcţiei şi exploatării;

      e) participă la stabilirea orientărilor generale privind dezvoltarea urbanistică a localităţilor, precum şi la amenajarea teritoriului raionului;

      f) acordă ajutor consiliilor locale ale comunelor şi satelor raionului la

         fundamentarea şi elaborarea programelor pe termen lung, mediu şi scurt  pentru lucrările publice de interes local; 

      g) contribuie la întocmirea temelor de proiectare privind investiţiile publice, precum şi a listei investiţiilor publice prin care se desfăşoară licitaţiile din bugetele locale;

      h)urmăreşte şi asigură aplicarea prevederilor legale la încredinţarea spre proiectare şi executare a lucrărilor publice pe teritoriul raionului, controlează respectarea prevederilor actelor normative în exploatarea sistemelor de servicii comunale;

       i) promovează politica tehnică şi strategia statului în domeniile întreţinerii şi dezvoltării sistemelor de alimentare cu apă, de canalizare, epurare a apei, de termoficare şi gaze naturale, a drumurilor şi a  altor obiecte de amenajare a teritoriului raional;

       j) iniţiază acţiuni de pregătire, fundamentare şi promovare a unor programe şi  proiecte de dezvoltare prioritare a sistemelor de alimentare cu apă, de canalizare şi epurare a apei, de termoficare, a drumurilor şi altor obiective de menire comunală;

  k) acordă cu alte Secţii şi Direcţii ale Consiliului raional ajutor practic întreprinderilor la implementarea tehnologiilor noi în construcţii şi gospodăria locativ-comunală, utilizarea raţională a  surselor energetice;

      l) asigură pregătirea obiectelor şi sistemelor de menire locativ-comunală pentru funcţionarea lor stabilă, inclusiv în perioada de toamnă-iarnă;

     m) asigură elaborarea şi realizarea măsurilor ce ţin de eficienţa  energetică, implementarea tehnologiilor  performane  în  utilizarea  surselor netradiţionale şi  renovabile, a sistemelor de evidenţă comercială şi a sistemelor de reglare automatizată a consumului de energie;

     n) iniţiază şi participă în condiţiile legii, la procesul asocierii cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale pentru realizarea unor lucrări şi servicii de interes public, colaborînd de asemenea cu agenţii economici  din ţară şi din străinătate în scopul unor  acţiuni sau lucrări  de interes comun;

      o)colaborează cu alte secţii şi direcţii din cadrul Consiliului raional pentru aducerea la îndeplinire a oricăror alte atribuţii ce-i revin consiliului din legi, hotărîrii sau din alte acte normative şi dispoziţii generale ce ţin de competenţa ei;

      p)colaborează cu MEI, MADRM şi alte organe centrale interesate, privind politica în domeniul de activitate a sectiei, inclusiv cadrul legislativ şi normativ.

IV.           Structura şi statele de personal ale Seciei

7.     Structura şi statele de personal ale Seciei sunt aprobate prin decizia Consiliului raional 07-10 din 20.12.2018 în baza organigramei şi statelor – tip de personal aprobate de Guvernul RM.

 

                  Structura Seciei este următoarea:

Nr.

d/r

Denumirea funcţiei

Tipul funcţiei

Numărul de unităţi

1

Şef  Secţie

,, fpc”

1

2

Specialist principal în construcţii

,, fpe”

1

3

Specialist superior (responsabil de domeniul drumurilor)

,, fpe”

1

4

    Arhitect -şef

„ fre”

1

 

Total

 

4

V. 

VI.           Atribuţiile funcţionale ale personalului Secţiei

Şeful  Secţiei exercită următoarele atribuţii de serviciu:

-   Organizează activitatea Seciei în baza prevederilor legislaiei în vigoare şi actele normative care reglementează raporturile în domeniu;

-  Prin intermediul conlucrării cu serviciile desconcentrate în teritoriu şi cu Administraia Publică Locală promovează politica de modernizare a ramurii construcii i implementarea tehnologiilor moderne;

-    Organizează activitatea Seciei în baza prevederilor legislaiei în vigoare şi actelor normative care reglementează activitatea în domeniul: construciei, gospodăriei comunale, construcia şi exploatarea drumurilor, construcia şi exploatarea reelelor de gaze naturale;

-   Coordonează actele  de construire, reconstruire, modificare, extindere sau reparare pentru obiectele social publice raionale;

-   În activitatea permanentă cu colegii de serviciu motivează necesitatea de instruire tehnico-profesională, cunoaterea cadrului legal şi regulamentelor din domeniile de activitate, respectarea normelor şi standartelor în vigoare;

-     Elaborează documente ce urmează a fi discutate, avizate şi/sau aprobate de CR;

- Alte acţiuni detaliate în regulamentul aprobat de Consiliul raional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Specialistul principal în construcţii - responsabil de construcţia, reconstrucţia,  reparaţia obiectelor de menire socială şi exploatarea lor;

- Participă în comun cu alte subdiviziuni ale administraţiei publice locale la organizarea şi desfăurarea procedurii de achiziţionare a lucrărilor de construcţii, precum şi lucrărilor de modernizare, modificare, transformare, consolidare şi de reparaţie ale acestora;

- Implementează  realizarea lucrărilor de construcţii, precum şi lucrărilor de modernizare, modificare, transformare, consolidare şi de reparaţie ale acestora;

-  Analizează şi organizează procedura de avizare şi aprobare de către autorităţile administraţiei publice locale a lucrărilor de construcţii, precum şi lucrărilor de modernizare, modificare, transformare, consolidare şi de reparaţie ale acestora;

-  Implementează în condiţiile legii, controlul asupra respectării reglementărilor în vigoare a lucrărilor de construcţii, precum şi lucrărilor de modernizare, modificare, transformare, consolidare şi de reparaţie ale acestora, conlucrînd în acest scop cu structurile descentralizate în teritoriu;

-  Elaborează planuri operative, programe de reparaţie a obiectelor;

- În comun cu specialiştii din Secie, după necesitate acordă consultaţii tehnice administraţiei publice din localităţile raionului;

- Ţine evidenţa temelor de proiectare privind investiţiile publice, precum şi a listei investiţiilor  publice prin care se desfăşoară licitaţiile din bugetele locale;

- Acordă cu alte Secţii şi Direcţii ale Consiliului rational, ajutor practic întreprinderilor la implementarea tehnologiilor noi în construcţii şi gospodăria locativ-comunală, utilizarea raţională a surselor energetice;

-  Asigură  pregătirea obiectivelor şi sistemelor de menire locativ-comunală pentru funcţionarea lor  stabilă, inclusiv  în  perioada  de  toamnă-iarnă;

- Colaborează cu MADRM, MEI şi alte organe centrale interesante privind politica în domeniul de activitate a Secţiei, inclusiv cadrul legislativ şi normativ.

Specialist  superior (responsabil de  domeniul drumurilor) - responsabil de  construcţia, reparaţia şi întreţinerea pe timp de vara şi iarnă a drumurilor, străzilor podurilor şi locurilor publice din raion.

- Participă în comun cu alte subdiviziuni ale administraţiei publice locale la organizarea şi desfăurarea procedurii de achiziţionare a lucrărilor de construcţii a drumurilor, precum şi lucrărilor de modernizare, modificare, transformare, consolidare şi de reparaţie ale acestora;

-  Elaborarea şi realizarea lucrărilor de construcţii a drumurilor, precum şi lucrărilor de modernizare, modificare, transformare, consolidare şi de reparaţie ale acestora;

-  Analizează şi organizează procedura de avizare şi aprobare de către autorităţile administraţiei publice locale a lucrărilor de construcţii a drumurilor, precum şi lucrărilor de modernizare, modificare, transformare, consolidare şi de reparaţie ale acestora;

- Implementează în condiţiile legii, controlul asupra respectării reglementărilor în vigoare a lucrărilor de construcţii a drumurilor, precum şi lucrărilor de modernizare, modificare, transformare, consolidare şi de reparaţie ale acestora, conlucrînd în acest scop cu structurile descentralizate în teritoriu;

-    Elaborează planuri operative, programe de reparaţie a  drumurilor;

-  Coordonarea verificării proiectelor de construire a drumurilor, reconstruire, modificare, extindere sau reparare pentru obiectele social culturale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Arhitect – şef – realizează  politicile statului în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului în raionul Anenii Noi, execută controlul asupra disciplinei în urbanism;

- execută,  în conditiile legii, controlul asupra respectării reglementărilor în vigoare în urbanism şi amenajarea teritoriului la nivel raional, oraenesc, sătesc în procesul realizării documentaiei de urbanism şi amenajarea teritoriului, conlucrînd în acest scop cu structurile descentralizate în teritoriu ale Inspeciei de Stat în Construcii;

- avizarea proiectelor de construcie, reconstrucie, modificare, extindere sau reparare de orice tip cu condiiile stipulate în autorizaia respectivă;

- urmarete ca în planul urbanistic general să fie prezentată strategia priorităilor, reglementările urbanistice, privind utilizarea raională a terenurilor şi construciilor din localităţi.                                                                                                                                                        

                                               VI. Dispoziţii finale

11. Condiţiile numirii, angajării, promovării, sancţionării şi eliberării din funcţie a personalului Sectiei, drepturile şi obligaţiile lui sunt stabilite de legislaţia în vigoare şi de prezentul regulament.

12. Obligaţiunile de serviciu şi fişele de post ale funcţionarilor publici din Secie se elaborează în conformitate cu regulamentul dat.

13. Oricare alte situaţii neprevăzute de regulament se soluţionează de către funcţionarii Seciei numai cu încuviinţarea şefului Secţiei sau persoana care îl înlocuieşte şi în conformitate cu legislaţia.

 14. Încălcarea prezentului regulament atrage după sine aplicarea măsurilor corespun-zătoare de sancţionare conform cadrului legal.

15. Prezentul Regulament poate fi modificat, completat, suspendat sau abrogat numai prin decizia Consiliului raional.

Конецформы

                                                       

Secretarul   CR                        P.Boicu

 

             

 

Preşedintele Raionului Anenii Noi

Raionul Anenii Noi este o unitate administrativ-teritorială, situată în centrul Republicii Moldova.

Populația raionului Anenii Noi, conform datelor recensământului populației din 2014, era de 78.996 persoane, dintre care 8.100 reprezentau populație urbană și 70.896 populație rurală. În componența raionului Anenii Noi intră 45 de localități.

Ne mîndrim cu unele întreprinderi economice unicat vestite în republica noastră cum ar fi SRL Floreni, SRL Salamer Com, SRL ”Golden Piglet”, SRL Aviselect,  SRL „Meteor", SA „Cariera Cobusca", cu obiective din industria alimentară, viticultură şi vinificaţie  SRL CASTEL MIMI, CAP „Basarabia", SRL „Carlevana Winery",  un loc deosebit îl ocupă UNIVERSALCOOP Anenii Noi şi  SRL „Din Vest". În arealul ştiinţific republican un loc onorabil îl ocupă Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii şi Medicină Veterinară „Tevit" din s. Maximovca. Raionul este cunoscut în republică, prin tezaurul său istorico-cultural şi anume monumentul lui Ştefan cel Mare, complexul memorial „Cap de pod Şerpeni", ansamblul de dansuri populare „Strămoşeasca".

La originea succeselor obţinute întotdeauna s-a aflat administraţia publică locală, prin reprezentanţii săi aleşi de populaţie, care fac tot posibilul ca raionul Anenii Noi să devină mai atractiv sub aspect investiţional.

Cu înaltă consideraţiune,

ION VICOL,

preşedintele raionului Anenii Noi

 

Calendar

« June 2021 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Publicitate socială

showshowshowshow

Link-uri oficiale

 

 

Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]