User Registration

or Cancel
Ora: 5:58

Descrierea generală a raionului Anenii Noi

DESCRIEREA GENERALĂ.

 

     Raionul se caracterizează cu o climă temperat – continentală, cu ierni scurte şi blînde, cu veri lungi şi calde. Temperatura medie anuală oscilează între  90 C – 9,50C. Temperaturi pozitive se menţin pe parcursul a 9 luni a anului. Temperatura medie a celei mai calde luni – iulie,  +220 C, iar a celei mai reci – ianuarie – minus 200 C. Cantitatea medie anuală a precipitaţiilor atmosferice constitue 432 – 486mm

şi care preponderent cad în perioada caldă a anului (aprilie – octombrie).

     Raionul este amplasat în regiunea Cîmpiei Moldovei de Sud, relieful reprezintă o cîmpie deluroasă, intersectată de multiple vîlcele şi rîpi. Procesele erozionale şi alunecările de teren au condiţionat formarea hirtoapelor, care prezintă nişte amfi-teatre în spaţiul cărora sînt situate o bună parte din localităţile rurale. Estul raionului este amplasat în lunca rîului Nistru şi are relieful de cîmpie mai puţin fragmentată.

   Resursele minerale sint reprezentate prin zăcămintele de nisip, prundiş, piatră spartă, care sînt folosite în construcţia obiectelor de menire social – culturale şi la producerea materialelor de construcţie (beton armat, cărămidă ş.a.).

      Teritoriul raionului este traversat de cîteva zeci de rîuri, rîuleţe şi pîraie, o parte din care în perioada caldă a anului se usucă. Cele mai importante din ele sînt rîurile Nistru cu lungimea de 68 km în teritoriul raionului şi Bîc – 42 km în teritoriul raionului. În hotarele raionului se mai află 57 de obiecte acvatice artificiale cu suprafaţa totală de circa 1000 hectare.

    Învelişul de sol cuprinde circa 310 varietăţi de soluri. Ciornoziomurile alcătuesc majoritatea absolută din ele – 86% , circa 9% sînt reprezentate de solurile aluviale.

 Terenurile arabile ocupă 55% din suprafaţa totală a raionului, plantele multianuale – 10,4%, păşunile – 8,8%, vegetaţia forestieră – 13,7%, alte terenuri neproductive – 12,1%.

 

                                     STRUCTURA ADMINISTRATIV - TERITORIALĂ

 

    Raionul Anenii Noi are în total 45 localităţi, inclusiv: oraşul Anenii Noi şi 11 comune  şi 33 sate.    În structura teritorial-administrativă sunt 26 de primării. 

 

 

Nr.

d/r

Denumirea primăriei

Denumirea  satelor  din componenţa  primăriei

1.

or. Anenii  Noi

 

1.Albiniţa ;  2. Beriozchi ; 3. Hîrboveţul  Nou ;

4. Ruseni ;  5. Socolonei  

2.

 com. Botnăreşti

1. Botnăreşti  ;  2. Salcia

3.

 sat. Bulboaca

1. Bulboaca

4.

com. Calfa 

1. Calfa ;  2. Calfa  Nouă

5.

com. Chetrosu

1.Chetrosu ; 2.Todireşti

6.

com. Chirca 

1. Chirca ; 2. Botnăreştii  Noi

7.

com. Ciobanovca

1.Ciobanovca ; 2. Balmaz ; 3. Mirnoe;

4. Troiţa Nouă

8.

sat. Cobusca – Nouă

sat. Cobusca – Nouă

9.

com. Cobusca - Veche

1. Cobusca Veche  2. Floreşti

10.

sat. Delacău

sat. Delacău

11.

sat. Floreni

sat. Floreni

12.

com. Geamăna 

1. Geamăna  2. Batîc

13.

sat. Gura  -  Bîcului

sat. Gura  -  Bîcului

14.

sat. Hîrbovăţ

sat. Hîrbovăţ

15.

sat. Maximovca

sat. Maximovca

16.

sat. Mereni

sat. Mereni

17.

sat. Merenii  Noi

sat. Merenii  Noi

18.

com. Ochiul   Roş

1. Ochiul  Roş  2. Picus

19.

sat. Puhăceni

sat. Puhăceni

20.

sat. Roşcani

sat. Roşcani

21.

sat. Speia 

sat. Speia 

22.

sat. Şerpeni

sat. Şerpeni

23.

com. Teliţa 

1.Teliţa  2.Teliţa Nouă

24.

com. Ţînţăreni

1.Ţînţăreni  2. Creţoaia

25.

sat. Varniţa

sat. Varniţa

26.

com. Zolotievca

1. Zolotievca  2. Larga  3. Nicolaevca

 

 SITUAȚIA SOCIAL – ECONOMICĂ

 

 

Dezvoltarea economiei raionului pe a.2008-2011 este caracterizată

prin indicatorii macro-economici de bază:

 

Nr.

d/r

Indicatorii

Unit de

măsură

2010

2011

2011/2008

în %

1.

Produsul Intern Brut

mln.lei

1590,9

1678,0

109,2

 

2.

Volumul producției industriale în prețuri comparabile

ml.lei

431,9

488,9

127,7

 

3.

Volumul producției agricole în toate categoriile de gospodării în prețuri comparabile

mln.lei

477,1

500,6

131,4

 

4.

Volumul investițiilor în capital fix din toate sursele de finanțare

mln.lei

163,7

167,8

71,1

5.

Servicii cu plată prestate populației

mln.lei

186,9

194,0

126,4

6.

 

Vînzăridemărfuricuamănuntul

mln.lei

261,6

256,2

81,6

    

     ProdusulInternBrut - indicatorulmacro-economicde  bază cecaracterizează situațiaeconomică araionuluipea.2011 încompararecua.2008, ces-amajoratde 9,2 %. Creșterea economică a indicatorului dat în mediu pe an alcătuia -2,3%.

     Creșterea volumul producției agricole este dominată de reabilitatea complexului zootehnic , anume producerii cărnii la ICS  “ Pucoven” s.Roşcani şi SRL” Fуnni Pig” s.Chirca .

Nr.

d/r

Criterile economie

Unit.de

măsură

2006

2007

2008

2009

2010

2011

 

1.

Veniturile consolidate la bugetul consolidat

mln.lei

68,2

67,3

68,8

66,2

74,3

70,8

 

Majorarea veniturilor comparativ a.precedent

%

125,8

98,7

102,2

96,2

112,2

95,3

 

2.

Produsul Intern Brut

mln.lei

1100,3

1227,8

1536,6

1496,4

1590,9

1678,0

 

majorarea veniturilor comparativ a.precedent

%

104,1

111,6

125,2

97,4

106,3

105,5

    

 Odată  cucreştereavolumuluideproducereacărnii înraions-acreatobază bună pentrudezvoltareaindustrieideprelucrareacărnii - SRLSalamerCom” ; SRLAlveanGrup” , SRLAviselec “ şialtele.

      Una din cele mai mare probleme în raion este distrugerea  industriei de prelucrare a fructelor şi legumelor şi anume falimentarea fabricii de conserve   din or.Anenii Noi şi s.Speia.

        Situaţia dificilă cu piaţa de desfacere o traversează  SA”Dionisus Mereni” şi fabrica  de prelucrarea strugurilor din s.Geamăna.

      Scăderea nivelului de trai şi posibilităţii de cumpărare  a adus simţitor la scăderea volumului de vînzări. 

 

SITUAŢIA FINANCIAR – BUGETARĂ

a raionului Anenii Noi în dinamică pe a.2003-2011

          Veniturile acumulate la Bugetul consolidat în anul 2011 s-au majorat faţă cu  anul 2003 de 2,2 ori-în mediu pe an 13,0%.

        Produsul Intern Brut în anul 2011 s-a majorat faţă de a.2003 cu 2,7 ori.-în mediu pe an 19,1%.

 

TRANSPORT ȘI CĂI DE COMUNICAȚIE

 

          Pe teritoriul raionului sunt înregistraţi 13 agenţi transportatori, 2 întreprinderi de maxi-taxi şi patru şcoli auto .

         Organizarea şi activarea acestor întreprinderi este parţial dirijată de comisia raională pentru securitatea circulaţiei rutiere şi combaterea transportului ilicit de călători în componenţa căruia sunt 13 membri, care la rîndul său se conduc de actele legislative , de Regulamentul comisiei. Comisia pînă în prezent a organizat 37 de şedinţe unde în competențele sale se hotărăsc următoarele: atribuirea rutelor locale, stricta evidența privind respectarea graficului de circulație, privind securitatea  pasagerilor , demersurile parvenite de la călători şi primării .

 

SISTEMUL DE SĂNĂTATE

 

        În raionul Anenii Noi funcţionează: 1 spital cu  fondul  general  de  188  de  paturi ; 1 centru al medicilor de familie, în componenţa căruia sunt 16 oficii ale me-dicilor de familie ;  13 centre de sănătate; 11 puncte medicale. În domeniul ocrotirii sănătăţii populaţiei din raionul Anenii Noi îşi desfăşoară activitatea: 123 de medici, 356 personal mediu, asistenţi medicali, 348 personal sanitar şi auxiliar.


ÎNVĂȚĂMÎNTUL

 

    În raionul Anenii Noi activează 36 de instituţii de învăţământ. Numărul total de elevi: 10867 elevi în instituţiile şcolare, 120 copii în şcoli profesionale polivalente. Actualmente în instituţiile de învăţământ din raion îşi desfăşoară activitatea 860 de pedagogi. 


CULTURA

 

În raion activează 73 de  instituţii de cultură, inclusiv: 29 case şi cămine de cultură; 37 biblioteci publice;  4 muzee; 3 şcoli de artă.

În perimetrul raionului sunt amplasate 170 monumente, din care: 35 istorice, 25 de arhitectură şi artă, 110 arheologice.

         

         Obiective turistice:

            s. Mereni   - Biserica „Sf. Arhanghel  Mihail şi Gavril construită în a.1797;

                              - Muzeul de istorie şi etnografie amplasat în clădirea renovată a  

                                 fostei bănci agricole  construită în anii 1907-1908;       

                              - Obelisc în memoria consătenilor căzuţi în anii războiului;

                              - Casă de Cultură unde activează colective de artişti amatori cu

                                 titlul model, meşteri populari ( împletit cu lozie, ţesut covoare,

                                 cioplit în lemn,obiecte din biser).

           or. Anenii Noi :  - „ Biserica Sf. Dumitru” construită în a.2001;

                                      -    Monumentul domnitorului Ştefan cel Mare ( 2006);

                                      -    Monumentul Poetului M.Eminescu(1992);

                                      -    Capela Memoriei;

                                      -    Casa Raională de Cultură unde activează 10 colective     

                                           de artişti amatori.

            s. Bulboaca   -  Fabrica de vinuri, amplasată în clădire istorică –fosta

                                     fabrică de vinuri a familiei Mimi,construită la sf. sec. XIX.

        s. Speia, s.Şerpeni -  Rîul Nistru formează un meandru peizajistic deosebit;

                                      -  Monumentul „ Cap de Pod Şerpeni”;

                                      -  Biserica „Sf. Dumitru „s. Speia ( 1908-1911);

                                      -  Vinăria „ Leonardo”.

         s. Merenii Noi   -  Fabrica de vin „ Dionisos Mereni”.

         s. Varniţa     -  Monument „ Capela Memoriei”;

                             -  Meşteri populari  / cioplit în lemn, croşetă).

 

     În raion, pe parcursul anului, sunt desfăşurate următoarele măsuri culturale:

 

-         Festivalul Internaţional de muzică uşoară „ Cîntă Inima”;

-         Festivalul   Naţional  de folclor „ La Nistru , la mărgioară”;

-         Festivalul raional al obiceiurilor de iarnă  : „ Florile dalbe”;

-         Festival al cîntecului pascal  „ Osanale Domnului”;

-         Concurs al cîntecului patriotic „Cîntecele Credinţei, Speranţei şi Iubirii”;

-         În s. Mereni – Festivalul   Naţional  de folclor „ Flori de măr în toamnă”.

 

RELAȚII INTERNAȚIONALE

 

        În prezent Consiliul raional desfăşoară activităţi pe plan internaţional prin prisma parteneriatelor cu oraşele: Bobruisk (Republica Belarus), Corosteni (Ucraina), Praga(Cehia).

        Începutul colaborării dintre regiunile din Moldova şi Belarus este considerat: ,,Parteneriatul de colaborare dintre raionul Anenii-Noi, Republica Moldova şi oraşul Bobruisk, Republica Belarus’’, semnat de către administraţia părţilor implicate la data de 30 ianuarie 2004 în oraşul Bobruisk.

        Anual părţile realizează un schimb de experienţă prin vizitele oficiale a delegaţiilor, oraganizarea activităţilor de interes cultural şi nu în ultimul rînd realizarea contractelor menite să schimbe situaţia socio-economică a oraşului Anenii-Noi. Sunt organizate frecvent expoziţii-iarmaroace cu producţia întreprinderilor din oraşul Bobruisk exemplu pot fi OAO „БЕЛИШИНА” şi OAO „БОБРУЙСК” odată cu participarea la festivalul viti-vinicol „ДАЖЫНКИ” a S.A ,,Agrovin-Bulboaca” a fost pus începutul unei colaborări în domeniu, pentru a găsi noi pieţe de desfacere destinate producătorilor autohtoni din raion.

         În luna noiembrie 2006 între raionul Anenii-Noi şi oraşul Corosteni a fost semnat ,,Parteneriatul de colaborare în sfera economică, culturală şi comercială’’.

         În concordanţă cu propunerea părţii Cehe, au fost oferite burse de studii la Universitatea din Iarov, pentru doi studenţi din raion. În perioada vacanţei de vară a anilor de studii 2009-2011 au fost organizate vizite în instituţiile de învăţămînt pentru circa a 40 de elevi cu vîrste cuprinse între 12-16 ani. În luna martie a anului 2009 în oraşul Praga a fost organizată expoziţia-iarmaroc ,,Gustaţi Europa’’, unde au fost expuse produsele întreprinderilor S.R.L. ,,Aviselect’’ s. Bulboaca si a combinatului de coserve S.R.L.,,MerenCon’’ s.Mereni.

         În luna iunie 2011 în satul Puhăceni, raionul Anenii-Noi a fost organizat seminarul a cărui ordine de zi a avut ca tematică,, Tendinţele actuale în sfera marketing-ului şi a producerii de leguminoase racordate cerinţelor pieţei europene”.

         Seminarul organizat a dat startul implimentării proiectului moldo-ceh „Majorarea competitivităţii IMM-urilor prin implimentarea noilor standarde a calităţii şi micşorarea cheltuielilor de producere”. La etapa actuală această colaborare creează noi oportunităţi pentru raionul Anenii-Noi de a încheia contracte şi a-şi lărgi piaţa de desfacere.

 

INSTITUȚIILE DIN DOMENIUL MASS – MEDIA

 

1. Publicația periodică ziarul “Drapelul Muncii”- fondator CR Anenii Noi.

2. Publicația periodică ziarul  "Adevărul de Anenii Noi" a apărut în ianuarie 2011,  

    ca proiect mediatic al asociaţiei obşteşti "ASTRA-Anenii Noi". Din aprilie 2012

    publicaţia se extinde la nivel regional, formînd un consorţiu media cu echipe

    raioanele Căuşeni ("Curierul de Căuşeni") şi Ştefan Vodă ("Adevărul de Ştefan

    Vodă"), unde în parteneriat se editează publicaţii lunare. 
3. Postul de radio TEMP FM: frecvența 104.4 FM. Deține licență , însa nu emite.
4. Postul de televiziune AN-TV. or. Anenii Noi. Difuzat prin cablu, deține licență,

    emite doar muzică și filme.

 

 

 

 

 

 

Preşedintele Raionului Anenii Noi

Raionul Anenii Noi este o unitate administrativ-teritorială, situată în centrul Republicii Moldova.

Populația raionului Anenii Noi, conform datelor recensământului populației din 2014, era de 78.996 persoane, dintre care 8.100 reprezentau populație urbană și 70.896 populație rurală. În componența raionului Anenii Noi intră 45 de localități.

Ne mîndrim cu unele întreprinderi economice unicat vestite în republica noastră cum ar fi SRL Floreni, SRL Salamer Com, SRL ”Golden Piglet”, SRL Aviselect,  SRL „Meteor", SA „Cariera Cobusca", cu obiective din industria alimentară, viticultură şi vinificaţie  SRL CASTEL MIMI, CAP „Basarabia", SRL „Carlevana Winery",  un loc deosebit îl ocupă UNIVERSALCOOP Anenii Noi şi  SRL „Din Vest". În arealul ştiinţific republican un loc onorabil îl ocupă Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii şi Medicină Veterinară „Tevit" din s. Maximovca. Raionul este cunoscut în republică, prin tezaurul său istorico-cultural şi anume monumentul lui Ştefan cel Mare, complexul memorial „Cap de pod Şerpeni", ansamblul de dansuri populare „Strămoşeasca".

La originea succeselor obţinute întotdeauna s-a aflat administraţia publică locală, prin reprezentanţii săi aleşi de populaţie, care fac tot posibilul ca raionul Anenii Noi să devină mai atractiv sub aspect investiţional.

Cu înaltă consideraţiune,

ION VICOL,

preşedintele raionului Anenii Noi

 

Calendar

« June 2021 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Publicitate socială

showshowshowshow

Link-uri oficiale

 

 

Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]