User Registration

or Cancel
Ora: 5:51

Direcţia economie, dezvoltare regională şi atragerea investiţiilor

 

 

              Direcţia Economie, dezvoltare regională şi atragerea    

                                              investiţiilor

 

Buga Andrei

   Şef Direcţie

 

209

Slivinscaia Larisa

 

 

 

Parutenco Petru

Specialist principal în  problemele achiziţiilor publice

 

 

 

Specialist principal 

 

 

 

211

 

Caraseni Valerii

 

Zop Nadejda

  

 Specialist superior

 

    Specialist

 

R E G U L A M E N T U L

Direcţiei  Economie 

 

I. DISPOZIŢII GENERALE

1.    Direcția Economie și Dezvoltare Regională  constituie o subdiviziune structurală  al Consiliului raional, abilitată cu dreptul de a promova  politica regională de stat în domeniul social şi economic a teritoriului administrat.                              

2.    Prin intermediul Direcției Economie și Dezvoltare Regională  se asigură legătura şi se realizează interacţiunea dintre Consiliul raional Anenii Noi, cu Ministerul Economiei şi Infrastructurii, cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului. Ţinând cont de cerinţele politicii social-economice a statului, Direcția Economie și Dezvoltare Regională  expediază  unităţilor administrative teritoriale recomandări, solicită pronosticuri ale dezvoltării social-economice şi informaţia necesară, examinează rapoartele solicitate, adoptă decizii cu caracter de recomandare, acordă asistenţă metodologică necesară, organizează seminare, consfătuiri cu lucrătorii primăriilor şi agenţii economici.                                                                                                                                      

 3. Direcția Economie și Dezvoltare Regională  îşi desfăşoară activitatea in comun acord cu vicepreşedintele raionului, direcţiile, secţiile şi serviciile sub conducerea Consiliului raional în corespundere cu Constituţia şi legile Republicii Moldova, decretele Preşedintelui Republicii Moldova, Hotărârile Parlamentului, Hotărârile, ordonanţele şi dispoziţiile Guvernului Republicii Moldova, deciziile Consiliului raional, precum şi prezentului Regulament.                                                                           

 4.  În relaţiile cu persoanele fizice şi juridice, inclusiv cu organele publice centrale şi locale Direcția Economie și Dezvoltare Regională  acţionează în limitele competenţei sale.
                          II. SARCINILE PRINCIPALE

5. Sarcinile principale ale Direcției Economie și Dezvoltare Regională  sunt:

-   elaborarea strategiei de dezvoltare social-economică a teritoriului administrat, stabilirea suportului financiar, surselor de finanţare pentru fiecare obiectiv prioritar de dezvoltare cuprins în strategia regională în scopul creării unei economii de piaţă multisectorială, capabile să însuşească realizările progresului tehnico-ştiinţific, să folosească raţional resursele locale: naturale, tehnico materiale, financiare şi umane;

-   elaborarea programelor teritoriale de dezvoltare, ameliorarea cadrului legislativ, instituţional şi organizaţional, instrumentelor administrative de diminuare a decalajelor existente şi relansării social-economice;

-   participarea la elaborarea și implementarea strategiilor, programelor și proiectelor de dezvoltare regională:

-   elaborarea de sine stătătoare și în comun cu alte subdiviziuni a propunerilor de proiecte;

-   coordonarea activităților în domeniul cooperării transfrontaliere;

-   întocmirea măsurilor orientate spre impulsionarea procesului de reformare a sferei sociale, intensificarea protecţiei sociale a păturilor social vulnerabile din teritoriu;

-   înaintarea propunerilor în vederea utilizării eficiente a investiţiilor capitale din contul bugetelor local şi de stat;

-   promovarea  Strategiei de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, participarea la elaborarea proiectelor investiţionale şi pregătirea lansării lor (studii, analize, acţiuni de promovare şi alte documente necesare lansării) în infrastructura tehnică şi economică la nivel regional şi de localităţi, în conformitate cu programele de dezvoltare pe o bază multianuală;

-   elaborarea și coordonarea, în parteneriat cu autoritățile publice ce nivelul I, Mig-urile și administrația națională, a proiectelor de finanțare și de atragere a investițiilor de la donatorii internaționali;

-   promovarea în teritoriu a politicii statului în domeniul formării preţurilor şi tarifelor, susţinerea metodologică şi organizatorică a acestui proces;

-   asigurarea mediului economico-organizaţional favorabil pentru dezvoltarea antreprenoriatului, inclusiv micului business, dezvoltarea concurenţei locale şi controlul asupra respectării legislaţiei antimonopol în teritoriu;

-   acordarea ajutorului necesar în vederea promovării exportului de mărfuri şi servicii;

-   promovarea politicilor în domeniul dezvoltării infrastructurii în raion prin participarea la elaborarea proiectelor investiționale în conformitate cu programele de dezvoltare;

-   administrarea proprietății publice în scopul armonizării proprietăților și a structurii proprietății publice, precum și a modalităților de administrare a acesteia, în conformitate cu atribuțiile unității administrativ teritoriale.

-   avizarea şi prezentarea în modul stabilit a propunerilor privind elaborarea proiectului bugetului de stat, precum şi participarea la constituirea bugetului local;

-   promovarea politicii agrare și funciare în perioada postprivatizării, inclusiv consolidarea terenurilor agricole parcelate şi cooperarea proprietarilor individuali, în vederea utilizării tehnologiilor avansate şi sporirea productivităţii în sectorul agroalimentar, precum şi implementarea proiectelor investiţionale de profil ;

-   monitorizarea pieţei resurselor şi produselor agroalimentare , necesităţilor şi capacităţilor de producţie, păstrare, prelucrare  şi distribuire a producţiei de profil şi a factorilor de producţie.

-   organizarea infrastructurii raionale pentru prestarea serviciilor de colectare, aprovizionare şi desfacere a producţiei agroalimentare şi contracararea proceselor negative la monitorizarea acestor procese;

-   coordonarea activităţii cu serviciile teritoriale şi descentralizate din raion în scop de control al comercializării în raion a materialului săditor, semincer şi reproductiv, a fertilizatorilor şi materialului de uz fitosanitar;

-   gestionarea patrimoniului statului în societăţile economice cu cota de participare majoritară a statului;

-   monitorizarea şi calcularea pierderilor în urma calamităţilor naturale ale agenţilor   economici din raion;

-   asigură implementarea și dezvoltarea tehnologiilor postrecoltate, prin instalarea și modernizarea echipamentelor, proceselor  și tehnologiilor de procesare, uscare și congelare a fructelor și legumelor.

                                                    III. FUNCŢIILE DIRECȚIEI

6.   În corespundere cu sarcinile ce îi revin, Direcția Economie și Dezvoltare Regională  exercită următoarele funcţii:

-            coordonarea procesului de ajustare a strategiei de dezvoltare regionale, a planului operațional cu Strategia națională de dezvoltare, cu planurile ce țin de dezvoltarea raionului;

-            analiza situaţiei economice şi sociale, monitorizarea actelor legislative şi normative ale organelor centrale de stat, a deciziilor organelor administraţiei publice centrale, precum şi ale sale;

-            întocmirea proiectelor de acte normative, care se înaintează Guvernului;

-            organizarea în comun cu subdiviziunile organului administraţiei publice locale, ministerele şi departamentele, agenţii economici situaţi pe teritoriul administrat a lucrărilor de elaborare a indicatorilor de prognoză a dezvoltării economice şi sociale a teritoriilor din subordine, programelor privind coeziunea socială şi economică;

-            analiza structurii şi a stării potenţialului de producţie în aspect sectorial şi elabo-rarea pe această bază a strategiei şi programelor de restructurare  a întreprinderilor;

-            înaintarea propunerilor privind prevenirea şi reducerea impactului negativ asupra factorilor de mediu şi resurselor naturale;

-            acordă asistenţa metodică şi consultative  agenţilor economici, APL  in scopul promovării,  dezvoltării  antreprenoriatului şi micului bussines în raion.

-            acordă asistenţa informaţională agenţilor economici din teritoriu privind soluţi-onarea  problemelor relaţiilor internaţionale şi atragerea investiţiilor în infrastruc-tura tehnică şi economică la nivel regional.

-            coordonarea activităţilor agenţilor economici in vederea stabilirii relaţiilor economice externe, colaborarea în cadrul euroregiunii, contribuie la lărgirea şi diversificarea operaţiilor export – import.

-            organizarea şi dezvoltarea procedurilor de achiziții publice, examinarea şi înregis-trarea documentelor  privind achiziţiile publice al Consiliului  raional. Consultarea primăriilor, agenţilor economici in problemele achiziţiilor publice .

-            întocmirea informaţiilor, rapoartelor, comunicatelor şi analizelor privind realizarea achiziţiilor publice al Consiliului raţional.

-            organizarea audienţei cetăţenilor şi acordarea consultaţiilor în chestiunile ce ţin de competenţa Direcției Economie și Dezvoltare Regională;

-            determinarea componenței și a valorii bunurilor din domeniul public al unității administrativ teritoriale, evidența acestor bunuri.

-            monitorizarea stării social – economice şi ecologice a agenţilor economici din sectorul agroalimentar indiferent de forma de proprietate şi organizare juridică;

-            acordarea asistenţei informaţionale, metodologice şi tehnologice tuturor producătorilor şi prelucrătorilor producţiei agricole, inclusiv şi proprietarilor individuali de terenuri şi organizaţiilor obşteşti din zona rurală;

-            dirijarea în cadrul raionului a procesului de reglementare a regimului proprietăţii funciare; 

-            asigură ținerea cadastrului funciar general; 

-            asigură ținerea monitoringului funciar.

 

IV. DREPTURILE DIRECȚIEI ECONOMIE ȘI DEZVOLTARE REGIONALĂ

7.  Direcția Economie și Dezvoltare Regională  este investită cu următoarele drepturi:

-     să solicite de la întreprinderi, organizaţii, instituţii (indiferent de forma lor organizatorico-juridică) şi organele administraţiei publice locale informaţii referitoare la procesul transformărilor structurale şi economice, materialele necesare pentru analiza social-economică la elaborarea prognozelor şi progra-melor de dezvoltare social-economică, informaţiilor economico-statistice etc;

-     să analizeze informaţiile oferite de conducătorii diferitor servicii ale administraţiei publice locale privind executarea prevederilor actelor normative şi legislative, să elaboreze propuneri pentru înlăturarea încălcărilor comise;

-     să convoace consfătuiri pe problemele ce îi revin;

-     să înainteze organelor administraţiei publice centrale propuneri, coordonate cu conducerea organului administraţiei publice locale, privind perfectarea legislaţiei în vigoare;

-     să atragă în comisii (grupurile de lucru) specialişti din cadrul unităţii administrativ teritoriale, diverse organizaţii de stat şi întreprinderi, în scopul elaborării în comun a proiectelor de decizii, dispoziţii;

-     să stabilească relaţii de colaborare cu secţii, servicii, direcții similare din alte unităţi administrativ teritoriale.

V. ATRIBUȚIILE FUNCȚIONALE ALE PERSONALULUI DIRECȚIEI

Şef direcţie

1.Administrarea activităţii Direcţiei, poartă răspundere personală pentru realizarea obiectivelor şi executarea funcţiilor atribuite în strictă conformitate cu legislaţia în vigoare în domeniul dat.

2.Asigurarea organizării activităţii Direcţiei în vederea implementării prevederilor legislative şi normative privind promovarea directivelor prioritare în domeniul economiei, transportului şi atragerea investiţiilor, implementarea programelor de dezvoltare teritorială şi postprivatizare.

3. Elaborarea programelor teritoriale de dezvoltare, ameliorarea cadrului legislativ, instituţional şi organizaţional, instrumentelor administra-tive de diminuare a decalajelor existente şi relansării social-economice

4. Coordonarea activităţii agenţilor economici în vederea stabilirii relaţiilor economice
externe, colaborarea în cadrul Euroregiunilor, contribuie la lărgirea şi diversificarea operaţiilor export-import.

5. Elaborarea periodică a pronosticului de dezvoltarea social-economică a raionului.

Specialist principal

1 .Organizare și desfășurarea procedurilor de achiziții publice, prin intermediul programului, conform cadrului legal.

2. Întocmește anunțuri și/sau invitații de participare în cadrul procedurilor de achiziție public și asigură publicarea, după necesitate.

3.Elaborează documente în cadrul procedurii de achiziție public, coordonându-le cu Președintele și membrii grupului de lucru.

4. Întocmește dările de seamă privind desfășurarea procedurii de achiziție și asigură  păstrarea dosarului de achiziție publice.

5.Acordarea autorităţilor contractante ajutor metodologic şi consultaţii în domeniul achiziţiilor publice.

6.Întocmește informații ,rapoarte, comunicate și analize privind situația

social-economică și problemele din teritoriul raional.

Specialist principal

1. Elaborarea programelor și proiectelor de  dezvoltare şi propunerea lor spre aprobare finanțatorilor externi și locali.

2. Conlucrarea cu primăriile din raionul Anenii Noi, cu alte consilii raionale, cu entități publice și private, neguvernamentale din Republica Moldova și din afara Republicii Moldova în vederea atragerii de proiecte.

3. Atrage investiții locale și străine.

4. Contribuie la elaborarea programelor de dezvoltarea a localității;

5.Asigură arhiva pentru păstrarea documentației de proiect.

Specialist principal

1. Organizarea licitaţiei pentru achiziţionarea mărfurilor, lucrărilor şi prestarea serviciilor.

2. Înregistrarea contractelor de achiziţii publice încheiate în urma procedurilor de achiziţii prin cererea ofertelor de preţuri.

3. Elaborarea rapoartelor de efectuare a achiziţiilor publice.

4. Efectuarea supravegherii, coordonării şi controlului modului în care autorităţile contractante respectă procedurile de achiziţii publice şi de atribuire a contractelor de achiziţii.

5. Contribuie la elaborarea proiectelor de  dezvoltare şi propunerea  lor spre aprobare finanțatorilor externi și locali

Specialist superior

1.Analizează situația social-economică și problemele din teritoriul raional

2. Contribuirea la elaborarea programelor de dezvoltare a antreprenoriatului  micului business şi organizează activităţii de realizare a acestorprograme

3. Acordarea asistenţei metodice şi consultative agenţilor economici în promovarea dezvoltării antreprenoriatului şi micului business în raion.

4. Evaluarea propunerilor privind perfecţionarea formelor de stimulare a activităţii agenţilor economici din teritoriu.

5. Acordarea asistenţei informaţionale agenţilor economici din teritoriu referitor la problemele relaţiilor internaţionale și atragerii investiţiilor străine.

Specialist

1. Administrarea proprietăţii publice în scopul armonizării proprietăţilor şi a structurii proprietăţii publice, precum şi a modalităţilor de administrare a acesteia, cu funcţiile unităţii administrativ teritoriale;

2.  Determinarea componenţei şi a valorii bunurilor domeniului public al unităţii administrativ teritoriale, evidenţa acestor bunuri;

3. Delimitarea bunurilor proprietate publică a statului şi a bunurilor proprietate publică a unităţilor administrativ teritoriale;

4. Sporirea atractivităţii bunurilor pasibile de privatizare prin alegerea unei modalităţi adecvate de restructurare şi de privatizare, prin alte măsuri;

5. Atragerea unui număr cât mai mare de participanţi la privatizare, asigurarea concurenţei loiale între participanţi.

 

 

Şef Serviciu

Agricul-tură

1.Conduce întreaga activitate a Serviciului şi poartă răspunderepersonală

pentru realizarea sarcinilor şi exercitarea funcţiilor atribuite serviciului

în strictă conformitate cu legislaţia învigoare, prezentul Regulament şi

obiectivele strategice ale  politicii agrare și funciare;

2. Asigură coordonarea activităţii serviciului cu Consiliul raional şi cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și a Mediului și Agenția Relații Funciare și Cadastru.

3.Supraveghează şi contribuie la aplicarea prevederilor legislative şi

  normative privind promovarea politicii agrare și funciare în raion, precum

şi implementarea diferitor programepostprivatizaţionale, de restructurare,

cooperare şi integrare în  sectorul agroalimentar al raionului;

4. Asigură planificarea şi dezvoltarea eficientă a sectorului  agroalimentar şi contribuie la asigurarea securităţii alimentare a populaţiei din raion;

5. Asigură promovarea experienţei avansate a agenţilor economici din raion prin intermediul mass–media,expoziţiilor,iarmaroacelor şi prin alte metode.

Specialist principal

1.  Asigură implementarea şi monitorizarea mecanismelor adecvate de utilizare a sistemelor de agricultură durabilă şi eficientă, precum şi de sporire a fertilităţii solului prin metode şi măsuri agrotehnice, agrochimice, de organizare şi amenajare a teritoriului, inclusiv întreţinerea şi dezvoltarea sistemelor hidroameliorative şi de conservare a solului, de menţinere a echilibrului ecologic, de valorificare a rezervelor de apă, inclusiv minerală.

2.  Supraveghează respectarea normelor juridico-administrative, tehnologice şi ecologice privind procesele de producere, prelucrare, stocare, transportare şi distribuire a produselor agricole vegetale proaspete, prelucrate şi a materiei prime agricole.

3.  Supraveghează respectarea normelor juridico-administrative, tehnologice şi ecologice privind procesele de producere, prelucrare, stocare, tran-sportare şi distribuire a produselor animaliere proaspete şi prelucrate ;

4.  Ţinerea evidenţei funciare a tuturor categoriilor de terenuri, a cadastrului şi monitoringului funciar pe teritoriul raionului şi prezentarea dărilor de seamă cu privire la disponibilitatea şi folosirea terenurilor conform formelor şi în termenele stabilite de organele ierarhic superioare.

5.      Să i se prezinte fără plată de la autoritățile publice locale, întreprinderi și organizații documentele, materialele şi informaţia necesară pentru îndeplinirea sarcinilor stabilite.

6.  Să primească de la primăriile satelor şi oraşului darea de seamă funciară la data de 01 ianuarie.

Serviciul relații funciare și cadastru

Specialist principal

1.   Asigură evidenţa funciară a tuturor categoriilor de terenuri, a cadastrului funciar pe teritoriul raionului, întocmeşte şi prezintă dările de seamă cu privire la disponibilitatea şi folosirea terenurilor după formele şi termenele stabilite de organele ierarhic superioare;

2.   Coordonează şi controlează toate genurile de lucrări în domeniul reglementării regimului proprietăţii funciare, ridicărilor topografice, geodezice pe teritoriul raionului;

3.   Supraveghează sistemul geodezic, renovarea materialelor carto-grafice pentru ţinerea cadastrului funciar, a monitoringului funciar;

4.   Asigură culegerea, păstrarea şi sistematizarea materialelor funciare, fotografice de cercetări şi ţine harta de serviciu a deţinătorilor de teren pe teritoriul raionului;

5.   Asigură ajutorul consultativ şi examinarea petiţiilor, cererilor în domeniul respectiv, analizează propunerile şi interpretările legate de reforma funciară, reglementează regimul proprietăţii funciare şi protecţia solurilor şi dă explicaţii respective pe marginea lor, întreprinde măsuri pentru soluţionarea chestiunilor abordate în propuneri şi întrebări.

VI. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII DIRECȚIEI

9. Direcția Economie și Dezvoltare Regională  este condusă de şeful Direcției   

Economie și Dezvoltare Regională, care este desemnat (destituit) în (din) funcţie 

prin decizia Consiliului raional Anenii Noi, în bază de concurs

10. Direcția Economie și Dezvoltare Regională:

-        organizează activitatea şi poartă răspundere personală pentru realizarea sarcinilor şi funcţiilor asumate, pentru deciziile adoptate, pentru autenticitatea informaţiei utilizate, precum şi pentru folosirea raţională a mijloacelor financiare şi valorilor materiale repartizate pentru întreţinerea Secţiei ;

-        asigură executarea legilor,decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, hotărârilor Parlamentului,hotărârilor şi dispoziţiilor Guvernului, hotărârilor organului administrativ respectiv,precum şi realizarea sarcinilor şi funcţiilor prevăzute în prezentul Regulament

-        prezintă în modul stabilit spre examinare conducerii unităţii administrativ teritoriale proiecte de decizii, dispoziţii, pronosticuri şi programe de dezvoltare social-economică a teritoriului respectiv;

-        distribuie funcţiile de serviciu ale locţiitorului său şi ale colaboratorilor Direcției

      

  VII. DISPOZIŢII FINALE

11.Cheltuielile pentru întreţinerea Direcției Economie și Dezvoltare Regională  se finanţează de la bugetul raional.

12. Şeful Direcției Economie și Dezvoltare Regională  asigură detalierea funcţiilor prin regulamentul de organizare şi funcţionare, ţinând cont de sarcinile curente şi de perspectivă.

13.Şeful Direcției Economie și Dezvoltare Regională răspunde conform reglementărilor în vigoare pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea nesatisfăcătoare a sarcinilor care îi revin.

14. Reorganizarea sau lichidarea Direcției Economie și Dezvoltare Regională  se efectuează de către Consiliul raional.

15. Angajaţii Direcției Economie și Dezvoltare Regională  sunt funcţionari publici şi beneficiază de toate drepturile, garanţiile şi compensaţiile prevăzute de legea respectivă.

Secretarul Consiliului raional                            Petru Boicu

 

Preşedintele Raionului Anenii Noi

Raionul Anenii Noi este o unitate administrativ-teritorială, situată în centrul Republicii Moldova.

Populația raionului Anenii Noi, conform datelor recensământului populației din 2014, era de 78.996 persoane, dintre care 8.100 reprezentau populație urbană și 70.896 populație rurală. În componența raionului Anenii Noi intră 45 de localități.

Ne mîndrim cu unele întreprinderi economice unicat vestite în republica noastră cum ar fi SRL Floreni, SRL Salamer Com, SRL ”Golden Piglet”, SRL Aviselect,  SRL „Meteor", SA „Cariera Cobusca", cu obiective din industria alimentară, viticultură şi vinificaţie  SRL CASTEL MIMI, CAP „Basarabia", SRL „Carlevana Winery",  un loc deosebit îl ocupă UNIVERSALCOOP Anenii Noi şi  SRL „Din Vest". În arealul ştiinţific republican un loc onorabil îl ocupă Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii şi Medicină Veterinară „Tevit" din s. Maximovca. Raionul este cunoscut în republică, prin tezaurul său istorico-cultural şi anume monumentul lui Ştefan cel Mare, complexul memorial „Cap de pod Şerpeni", ansamblul de dansuri populare „Strămoşeasca".

La originea succeselor obţinute întotdeauna s-a aflat administraţia publică locală, prin reprezentanţii săi aleşi de populaţie, care fac tot posibilul ca raionul Anenii Noi să devină mai atractiv sub aspect investiţional.

Cu înaltă consideraţiune,

ION VICOL,

preşedintele raionului Anenii Noi

 

Calendar

« June 2021 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Publicitate socială

showshowshowshow

Link-uri oficiale

 

 

Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]