User Registration

or Cancel
Ora: 6:17

Secţia Cultură și turism

 

 

Numele , prenumele

Funcţia  ocupată

Telefon serviciu

 
 

Moroşanu  Vasile

Şef Secţia cultură şi turism 

2 42 66

 

 

 

 

Regulamentul 

 

 Regulamentul  Secţiei  cultură  şi  turism

 

I. Dispoziţii   generale.

1.1 Prezentul Regulament stabilește organizarea, structura, funcțiile, atribuțiile Secției Cultură și Turism a Consiliului Raional Anenii Noi  elaborate în conformitate cu Legea privind administrația publică locală nr. 436-XVI  din  28.12.2006, Lege privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorități ale administrației publice centrale şi locale nr.317-XV  din  18.07.2003, Hotărârea Guvernului Republicii Moldova pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcționarea Ministerului Culturii, structurii și efectivului-limită ale aparatului central al acestuia nr. 696  din  19.11.2009. 

1.2. Secția  Cultură și Turism  (în continuare-secția) este organul care realizează politica statului şi raionului în domeniul culturii, turismului cultural  în teritoriu și își desfășoară activitatea în corespundere cu legislația în vigoare, actele normative emise de Ministerul Culturii, organele Administrației publice centrale și locale şi prezentul regulament.

1.3. Secția este subordonată Ministerului Culturii şi Consiliului raional– în domeniile organizare, administrare şi asigurare financiară.

1.4 Secţia  este persoană juridică, dispune de balanță independentă, conturi trezorereriale pentru gestionarea mijloacelor financiare bugetare și extrabugetare, ștampilă cu imaginea Stemei de Stat a Republicii Moldova și cu denumirea deplină a instituției, foaie cu antet în limba de stat, alte simboluri aprobate și înregistrate conform legislației.

II. Principii fundamentale de activitate ale Secției.

În cadrul activității sale, Secția respectă:

2.1Libertatea creației. Secția protejează libertatea creației și pledează pentru crearea condițiilor materiale şi spirituale adecvate, liberei manifestări a talentului în domeniul culturii.

2.2Prioritatea valorilor culturale. Secția promovează și susține afirmarea talentelor autentice, includerea în circuitul național turistic  a obiectivelor  și operelor  de certă valoare, având drept scop suprem renașterea și afirmarea culturii, învățământului artistic, turismului național.

2.3Egalitatea culturilor naționale. Secția creează condițiile necesare pentru păstrarea, îmbogățirea  și punerea în circuit a valorilor culturale ale poporului băștinaș, precum și grupurilor etnice de pe teritoriul  Republicii Moldova.

III. Structura și organizarea Secției.

3.1. Structura secției este aprobată de Consiliul Raional Anenii Noi în conformitate   cu statele-tip propuse de Guvern.

3.2. Pe lângă Secția Cultură și Turism funcționează următoarele instituții și servicii:

3.2.1. Casa raională  de Cultură;

3.2.2. Biblioteca  raională;

3.2.3. Organizația concertistică.

3.3. Secția  este condusă de șeful secției, numit în funcție și eliberat din funcție  cu acordul Ministerului Culturii în conformitate cu legislația muncii în vigoare.

3.4. Secția propune spre aprobare Consiliului raional, luând ca bază statele tip, aprobate de Guvern, organigrama şi statele de personal din aparatul secției și din instituțiile de cultură de nivel raional din subordine.

3.5. Secția coordonează cu primăriile angajarea personalului în instituțiile de cultură din teritoriu, stabilește categoriile de salarizare, condițiile de premiere, aplică măsuri disciplinare în conformitate cu legislația muncii în vigoare.

3.6. În cadrul secției poate fi constituit un Consiliul Artistic din număr impar: șeful secției şi câte un reprezentant al domeniilor: case de cultură, biblioteci, învățământ artistic, turism, administrația publică locală, mijloace de informare în masă (presa, radioul, TV), oameni de afaceri etc.

3.7. Consiliul examinează problemele de strategie culturală, turism, elaborează programe de dezvoltare a acestor domenii  în raion, monitorizează activitatea din domeniu pe teritoriul raionului. Avizează programele de concert ale tuturor instituțiilor, indiferent de apartenența departamentală (repertoriul, conținutul, calitatea, mesajul, interpretarea).

3.8. Consiliul în activitatea sa se călăuzește de propriul regulament, elaborat în baza Regulamentului privind organizarea și funcționarea Secției cultură și turism aprobat de consiliul raional.

3.9. Consiliul secției este ales la ședința lucrătorilor din domeniul culturii şi turis-mului pentru o perioadă de4 ani.Consiliul secției se întrunește cel puțin de 4 ori pe an

3.10. Șeful secției este numit în bază de concurs și eliberat din funcție de către Consiliul raional. La concurs pot participa persoane care corespund următoarelor exigențe:

3.10.1. au studii superioare de specialitate;

3.10.2. dispun de experiență de lucru în administrația publică de minimum 3 ani;

3.10.3. prezintă Programul-concept de desfășurare a activității secției.

 

3.11.Șeful secției:

3.11.1. angajează, numește în condițiile legii, în baza cerințelor din fișa postului  personalul aparatului secției și conducătorii instituțiilor subordonate de  nivel raional; În baza concursului organizat de către comisia de cocncurs sub conducerea vicepreședintelui de domeniu ca președinte al comisiei.

3.11.2. stabilește competența și responsabilitatea angajaților secției, conducătorilor organizaților din subordine, în baza cerințelor și obligațiunilor funcționale  elaborate de Ministerul de resort;

3.11.3.asigură atestarea lucrătorilor din domeniul culturii, turismului, învățământ artistic, biblioteconomiei aprobă decizia comisiei de atestare a lucrătorai şcolilor de arte, bibliotecilor, specialiștilor în domeniul turismului ;

3.11.4.elaborează pronosticul personalului scriptic conform necesităților de    

specialiști în domeniu;

3.11.5. reprezintă secția în organele administrative, juridice și în organizații   

obștești, încheie contracte de muncă și colaborare culturală și turistică cu 

           persoane juridice și fizice;

3.11.6. emite ordine și dispoziții, elaborează acte normative în limitele competenței sale;   - asigură respectarea prevederilor legislației;

3.11.7 coordonează și aprobă scenariile, regulamentele, programele de concert,     manifestările culturale, planurile și programele  de activitate în perimetrul raionului,    indiferent de apartenența departamentală.

IV. Obiective de activitate ale Secției.

4.1 Secția realizează politica de stat în domeniul culturii  şi turismului prin;

4.1.1. elaborarea, în baza programelor de stat, a programelor raionale de dezvoltare şi ocrotire a culturii și artei, turismului ;

4.1.2. selectarea și promovarea specialiștilor de înaltă calificare în domeniu;

4.1.3. asigurarea conservării și valorificării patrimoniului imaterial,

promovării turismului     cultural.

4.2 Elaborarea concepției privind dezvoltarea strategică a culturii, turismului în teritoriul raionului și a programelor complexe de activități culturale, crearea condițiilor necesare pentru dezvoltarea creației populare și a meșteșugurilor tradiționale, pentru desfășurarea la nivel a activităților culturale de agrement.

4.3 Realizarea programelor de conservare și dezvoltare a patrimoniului imaterial, a culturii și artei în teritoriu prin organizarea diverselor activități culturale, festivaluri, concursuri, acțiuni de conservare și valorificare a creației populare, trecerii în revistă ale formațiilor artistice de amatori, expoziții de artă plastică și de creații ale meșterilor populari, programe de dezvoltare a turismului cultural și rural etc.

4.4 Promovarea politicii de ocrotire, conservare și valorificare a patrimoniului cultural național, de salvgardare a monumentelor, ansamblurilor muzeistice și siturilor din teritoriu, zonelor turistice, edificiilor culturale.

4.5 Asigurarea aplicării în teritoriu a strategiei privind identificarea, protecția, conservarea, restaurarea și valorificarea monumentelor istorice, aplicarea normelor sistemului național de evidență a bunurilor culturale, operarea modificărilor ce țin de destinația monumentelor istorice și transferul dreptului de proprietate, controlarea periodică a stării de conservare și securitate a monumentelor istorice și elaborarea, de comun acord cu organele competente, a măsurilor necesare în acest domeniu, colaborarea directă cu organele Administrației publice locale la elaborarea programelor de dezvoltare a localităților, precum și a programelor de amenajare a teritoriului, în care sunt edificate monumente istorice, zone turistice și de agrement.

4.6  Dezvoltarea, diversificarea și promovarea ofertei turistice.

4.7  Crearea și dezvoltarea serviciilor de turism.

4.8  Dezvoltarea diferitelor forme de turism (agroturism, turism cultural etc.)

4.9 Coordonarea activității instituțiilor de cultură, învățământ artistic, muzee, zonelor turistice, serviciilor hoteliere indiferent de apartenența departamentală, stabilirea relațiilor de colaborare în domeniul culturii și turismului.

4.10 Organizarea participării instituțiilor şi formațiilor artistice, interpreților, meșterilor populari la festivaluri, concursuri, expoziții, seminare, simpozioane, conferințe regionale, republicane și internaționale.

4.11recomandarea pentru conferirea titlurilor, categoriilor și nominativilor în domeniul culturii. Prezintă comisiei republicane informații despre candidații pentru conferirea titlului “ Maestru în arte”, Medaliilor „Meritul Civic”, „Mihai Eminescu” „Gloria Muncii”etc.

4.12 Organizarea asociațiilor culturale, supravegherea activității lor, asigurarea utilizării  raționale a instituțiilor culturale din raion și a școlilor de arte, muzeelor și zonelor turistice.

4.13 Promovarea înființării școlilor de arte, a studiourilor artistice, muzeelor, zonelor turistice.

4.14 Supravegherea promovării politicii naționale unice în activitatea bibliotecilor din raion, conducerea profesională, reglementarea și asigurarea controlului respectării legislației în domeniul biblioteconomiei.

4.15 Examinarea și aprobarea programelor de activitate, a rapoartelor anuale ale instituțiilor de cultură, învățământ artistic, zonelor de agrement, obiectivelor turistice, turismului hotelier acordarea asistenței metodice și practice tuturor instituțiilor de cultură, artă și turism indiferent de apartenența lor departamentală.

4.16 Asigurarea controlului realizării programelor de activitate ale instituțiilor de cultură, artă și turism subordonate direct cît și metodologic, al îndeplinirii de către acestea a Hotărârilor Guvernului, ordinelor și dispozițiilor Ministerului Culturii, ale organelor Administrației publice locale.

4.17 Verificarea activității personalului instituțiilor de cultură, școlilor de arte, muzeelor, bibliotecilor, edificiilor turistice și de agrement în ceia ce privește îndeplinirea conformă a competențelor ce le revin, organizează testarea lor.

4.18 Secția solicită primăriilor crearea condițiilor pentru buna funcționare a instituțiilor de cultură, învățământ artistic, edificiilor muzeistice, turistice protejarea patrimoniului cultural, dezvoltarea turismului.

4.19 Prezentarea raportului anual cătreMinisterul Culturii, Consiliul raional cu privire la activitatea sa și a rețelei instituțiilor subordonate direct și metodologic, a informațiilor cu privire la activitatea instituțiilor în domeniul culturii, turismului, învățămîntului artistic, biblioteconomiei,

4.20 Selectează, pregătește, promovează tinere talente.

V. Drepturile Secției.

În scopul  realizării obiectivelor propuse, secția este în drept:

5.1. De a antrena, sub diferite forme organizatorice, reprezentanții săi, a instituțiilor de stat, ai administrării publice locale, la examinarea și soluționarea proble-melor în domeniile: cultură, turismă, învățămîntă artistic, biblioteconomie.

5.2. De a solicita Consiliului Raional, în conformitate cu legislația în vigoare, crearea, reorganizarea sau suspendarea activității unităților subordonate direct și metodologic.

5.3. Să stabilească programe individuale de muncă cu regim flexibil al timpului de muncă, conform contractului individual sau colectiv de muncă și legislației în vigoare.

5.4. De a prezenta proiecte de decizii spre aprobare Consiliului Raional care vizează domeniul culturii, turismului, învățământului artistic, patrimoniului imaterial, biblioteconomie.

5.5. De a reprezenta interesele colaboratorilor secției și a unităților subordonate direct și metodologic în fața Autorităților publice.

5.6. de a constitui comisiile de atestare a bibliotecarilor, a colectivelor artistice cu titlul „model”, a specialiștilor din domeniul culturii, turism, patrimoniu imaterial, învățămîntului artistic și de a acorda și anula titlurile, gradele de calificare de competență profisională în domeniu.

VI. Colaborarea Secției cu alte instituții și organizații.

6.1 Secția programează aprovizionarea și coordonează cu organele Administrației publice locale și alte instituții procurarea instrumentelor muzicale, a costumelor naționale, a mijloacelor tehnice de sonorizare, a mobilierului, transportului auto și a utilajului tehnic necesar instituțiilor de cultură, învățămînt artistic, turism, biblioteconomiei, efectuează controlul utilizării acestora.

6.2 Secția stabilește relații cu organisme similare din republică și străinătate, încheie acorduri bilaterale de colaborare, asigură participarea reprezentanților din instituțiile de cultură subordonate la direct și metodologic la activitățile programate în cadrul schimburilor culturale.

VII. Finanțarea Secției.

7.1 Secția este finanțată din mijloacele bugetare și venituri obținute din diverse activități culturale, prestări servicii, sponsorizări, alte surse ce nu contravin legislației. Mijloacele financiare bugetare se acumulează pe contul bugetar al secției. mijloacele financiare de alt ordin se acumulează pe un cont special. Utilizarea mijloacelor respective se efectuează conform legislației în vigoare.

7.2 Secția elaborează și propune spre aprobare consiliului raional proiectul de buget al secției și în caz de necesitate, intervine cu propuneri privind finanțarea suplimentară a acțiunilor concrete, exercită controlul asupra utilizării mijloacelor financiare conform destinației.

7.3. Secția este finanțată de bugetul de stat, beneficiind şi de fonduri extrabugetare.

VIII . Dispoziții finale

 

8.1 Reorganizarea ori suspendarea activității Secției cultură și turism se efectuează prin decizia Consiliului Raional Anenii Noi în coordonare cu Ministerul Cultruii, în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.

8.2 Prezentul Regulament se modifică şi se completează de către Consiliul Raional Anenii Noi, la inițiativa Secției cultură și turism în modul stabilit.

                     Secretarul     CR                                   P.Boicu

 

 

 

 

 

Preşedintele Raionului Anenii Noi

Raionul Anenii Noi este o unitate administrativ-teritorială, situată în centrul Republicii Moldova.

Populația raionului Anenii Noi, conform datelor recensământului populației din 2014, era de 78.996 persoane, dintre care 8.100 reprezentau populație urbană și 70.896 populație rurală. În componența raionului Anenii Noi intră 45 de localități.

Ne mîndrim cu unele întreprinderi economice unicat vestite în republica noastră cum ar fi SRL Floreni, SRL Salamer Com, SRL ”Golden Piglet”, SRL Aviselect,  SRL „Meteor", SA „Cariera Cobusca", cu obiective din industria alimentară, viticultură şi vinificaţie  SRL CASTEL MIMI, CAP „Basarabia", SRL „Carlevana Winery",  un loc deosebit îl ocupă UNIVERSALCOOP Anenii Noi şi  SRL „Din Vest". În arealul ştiinţific republican un loc onorabil îl ocupă Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii şi Medicină Veterinară „Tevit" din s. Maximovca. Raionul este cunoscut în republică, prin tezaurul său istorico-cultural şi anume monumentul lui Ştefan cel Mare, complexul memorial „Cap de pod Şerpeni", ansamblul de dansuri populare „Strămoşeasca".

La originea succeselor obţinute întotdeauna s-a aflat administraţia publică locală, prin reprezentanţii săi aleşi de populaţie, care fac tot posibilul ca raionul Anenii Noi să devină mai atractiv sub aspect investiţional.

Cu înaltă consideraţiune,

ION VICOL,

preşedintele raionului Anenii Noi

 

Calendar

« June 2021 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Publicitate socială

showshowshowshow

Link-uri oficiale

 

 

Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]